Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Schatten uit de Middeleeuwen

Het Fries Museum in Leeuwarden presenteert vanaf 6 juni 2015 Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen. De tentoonstelling neemt je mee naar de schatkamers van het vroegmiddeleeuwse Friesland. Met fonkelende sieraden, glinsterende munten en ander blinkend goud, opgegraven uit de Friese terpen. 

Elts jier lizze de basisskoallebern fan Stiensgea blommen by it monumint om dizze striid te betinken. Yn de lêste dagen fan de Twadde Wrâldoarloch waard der by Blauforlaet (súdlik fan Bûtenpost) bot fochten. Foar de learlingen fan it Maskelyn wie dit oanlieding om ris yn it ferline fan Blauforlaet te dûken.

 

 

 

 

 

Moarn: de twadde ôflevering fan NODOE; it spulprogramma oer de Fryske skiednis, útdaagjend, ferrassend en poergeskikt foar de skiednisles yn jo klasse. Oan de hân fan dizze spesjale nijsbrief wurde jo de kommende 10 wiken op de hichte hâlden fan de útstjoerings en de opdrachtenkaart foar de ferwurking. Dêrneist krije jo noch in suggestje foar in museumbesite.

By it Iepenloftspul De Oerfal dat ferline jier tige suksesfol wie is in lesbrief makke. By dy lesbrief hearre ek trije fragminten út it teaterstik. De lesbrief is bedoeld foar de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis en behannelet in tal dilemma's dêr't de minsken fan De Oerfal mei te krijen hawwe.
 

Wat deden de Vikingen in Friesland? Wat moest Grutte Pier met zo'n enorm zwaard? En waarom is het kleine Sloten een stad en Drachten niet? Het antwoord op deze vragen en nog veel meer, vind je in het 'Ferhaleboek Ferhaal fan Fryslân'.

Dizze moanne geane der in soad Fryske sporters nei de Olympyske Spelen yn Sotsji. In moaie gelegenheid om omtinken te jaan oan Fryske (winter)sporthelden. It tema slút moai oan by finster 33 (Abe Lenstra. In Fryske sportheld) en de fertakkingen "Helden en Idoalen", "De Olympyske Spelen" en "Sport en Ekonomy".

Ook op deze website

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.