Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Oer de Fryske Kanon


De Kanon fan de skiednis fan Fryslân is bedoeld foar elkenien dy’t ynteresearre is yn de Fryske skiednis en kultuer. De Fryske Kanon is ûntwikkele nei oanlieding fan de Nederlânske Kanon.Yn de Fryske Kanon binne de finsters fan de Nederlânske Kanon útboud mei Fryske aspekten, is der ferdjipping oanbrocht en binne der spesifike finsters foar de Fryske skiednis te finen. Binnen it Fryske Kanon-projekt wurde learmiddels en aktiviteiten ûntwikkele dy’t rjochte binne op de boppebou fan it basisûnderwiis en de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis: tema-lesbrieven, teaterfoarstellingen, smartphone-rûtes, in tv-programma en muzyk. Op dizze website sille dy safolle mooglik presintearre wurde.

De koördinaasje fan it projekt is yn hannen fan de Afûk. Der wurdt gearwurke mei ferskillende partijen lykas de Fryske musea, Tresoar, Omrop Fryslân, Cedin en it ûnderwiisfjild.

De Canon van de geschiedenis van Friesland is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de Friese geschiedenis en cultuur. De Friese Canon is ontwikkeld naar aanleiding van de Nederlandse Canon. In de Friese Canon zijn de vensters van de Nederlandse Canon uitgebouwd met Friese aspecten, is er verdieping aangebracht en zijn er specifieke vensters over de geschiedenis van Friesland te vinden. Binnen het Friese Canon-project worden leermiddelen en activiteiten ontwikkeld die gericht zijn op de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs: thema-lesbrieven, theatervoorstellingen, smartphone-routes, een tv-programma en muziek. Op deze website worden die zo veel mogelijk gepresenteerd.

De coördinatie van het project is in handen van de Afûk. Er wordt samengewerkt met verschillende partijen zoals de Friese musea, Tresoar, Omrop Fryslân, Cedin en het onderwijsveld.