De kanon fan de Fryske Skiednis

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

No te krijen

It stripboek De Ontdekking is no yn it Frysk beskikber. De Untdekking is in strip fan Eric Heuvel, de Anne Frank Stichting en Fries Verzetsmuseum oer Nederlân yn de Twadde Wrâldoarloch. De strip is ûntwikkele om as lesmateriaal te brûken en is te bestellen by de (web)winkel fan de Afûk foar € 7,50

 

Bij het thema Tweede Wereldoorlog passen twee vensters uit de Friese Canon: Titus Brandsma (venster 31) en De Melkstaking (venster 32). Bij de vensters staan verschillende tips voor uitstapjes, links naar filmpjes, vertakkingen en verbindingen met verschillende lesmethodes. Interessante uitstapjes zijn bijvoorbeeld het Titus Brandsma Museum in Bolsward en het Fries Verzetsmuseum in Leeuwarden.

Fries Verzetsmuseum

Museum in beeld

15 april 2014 16:42

De nieuwe presentatie van het Fries Verzetsmuseum is te zien op de tweede verdieping van het Fries Museum. De geheel vernieuwde tentoonstelling gaat over de beleving van de Tweede Wereldoorlog in Friesland. Het is een verhaal dat raakt, confronteert en aan het denken zet. Een bezoek aan het Fries Verzetsmuseum is een ontmoeting met de bewoners van Friesland in de jaren 1940-1945.

It stripboek De Ontdekking is no yn it Frysk beskikber. De Untdekking is in strip fan Eric Heuvel, de Anne Frank Stichting en Fries Verzetsmuseum oer Nederlân yn de Twadde Wrâldoarloch. De strip is ûntwikkele om as lesmateriaal te brûken en is te bestellen by de (web)winkel fan de Afûk foar € 7,50

 

By it Iepenloftspul De Oerfal dat ferline jier tige suksesfol wie is in lesbrief makke. By dy lesbrief hearre ek trije fragminten út it teaterstik. De lesbrief is bedoeld foar de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis en behannelet in tal dilemma's dêr't de minsken fan De Oerfal mei te krijen hawwe.
 

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 10-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek stiet grôtfol weetjes, foto's yllustraasjes, strips en ferhalen. It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

It boek is skreaun troch Janny van der Molen, Lida Dykstra, Mindert Wijnstra, Erik Betten en Han Nijdam en de yllustraasjes binne fan Aart Cornelissen.

NB: De earder oankundige presintaasje yn it Fries Museum op 2 april giet net troch!

«« « Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende » »»
Ook op deze website

Fragminten de Oerfal

Besjoch hjir de 3 fragminten fan De Oerfal en download de lesbrief
- Lesbrief Frysk 
- Lesbrief Nederlands

De lesbrief is foar FU/VO 1,2 en 3 (burgerschapsvorming, geschiedenis)

Alles yn it Frysk

Besjoch hjir de klip Alles yn it Frysk fan de cd Ferskes oer de Fryske skiednis.

Mata Hari-dei 6 feb. 2014

Op 6 febrewaris 2014 is der in spesjale Mata Hari-dei foar de boppebou fan it fuortset ûnderwiis.

Klik hier voor meer info.