De kanon fan de Fryske Skiednis

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

13 skoallen en 1.895 learlingen dogge mei!

Op woansdei 7 jannewaris 2015 waard it lêsbefoarderingsprojekt Lês No: Krús fan de Hollanner feestlik lansearre op it Anna van Schurman Kolleezje yn Frjentsjer. Mear as 100 havo-learlingen wienen oanwêzich en waarden ferrast troch sterke man Wout Zijlstra. 

 

 

 

Op donderdagavond 29 januari 2015 organiseert de PeerGrouP in Kimswerd ’Grutte Pier - De Brân | De Brand’, een feest met optocht ter ere van de opstand van de Friese volksheld. Het feest begint midden in het dorp en voert de feestgangers in optocht naar de historische locatie van Piers boerderij aan de Greate Pierwei. Kaarten zijn te krijgen via www.gruttepier.nl

Sûnt koart is yn de appstore de Skiednisklip-app te finen. Net allinne binne dêr alle filmkes en teksten fan de 41 finsters fan de Kanon fan de Fryske Skiednis yn opnommen, mar it is foar learlingen út it primêr- en fuortset ûnderwiis no ek mooglik om séls filmkes fan harren skiednisprojekten te uploaden.

Op woansdei 7 jannewaris 2015 waard it lêsbefoarderingsprojekt Lês No: Krús fan de Hollanner feestlik lansearre op it Anna van Schurman Kolleezje yn Frjentsjer. Mear as 100 havo-learlingen wienen oanwêzich en waarden ferrast troch sterke man Wout Zijlstra. 

 

 

 

DVD oer de Alvestêdetocht mei de bylden, ferhalen en helden fan eartiids en hjoed de dei yn trettjin dokumintêres (2 dvd's, 340 minuten). Mei Nederlânske ûndertiteling. No fan 29,50 foar 12,50!

Vanaf vandaag is het Fries Kaartenkabinet online beschikbaar. Een website met bijna 7.000 kaarten, kadastrale kaarten, bouwtekeningen en plattegronden uit de collectie van Tresoar uit de vijftiende tot en met de twintigste eeuw met een nadruk op de achttiende en negentiende eeuw.

«« « Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende » »»
Ook op deze website

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Nije klip: Abe fan it Fean

Besjoch de klip fan it ferske Abe fan it Fean!

En bestel hjir de cd
Ferskes oer de Fryske skiednis of download it ferske.

De tekst kinst hjir downloade.

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.