De kanon fan de Fryske Skiednis

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Bestel ze nu!

"Waar in Fryslân liggen terpen?" 'Wie is Piter Jelles Troelstra en waar zette hij zich voor in?" "Wat kan jij vinden over de Melkstaking van 1943?"

 

"Waar in Fryslân liggen terpen?" 'Wie is Piter Jelles Troelstra en waar zette hij zich voor in?" "Wat kan jij vinden over de Melkstaking van 1943?"

 

Museum Hert fan Fryslân

De Halbertsma's

25 augustus 2014 18:38

It museum "Hert fan Fryslân" leit midden yn Grou, dat sels ek yn it hert fan Fryslân leit. Der binne eksposysjes te besjen oer: It WetterDe Halbertsma's en Sint Piter. In besyk oan it museum kin kombinearre wurde mei in rûnlieding en in doarpskuier troch Grou. 

As der ien persoan is dy'tst mei rjocht en reden ferkieze kinst ta Mister Fryslân dan is dat wol Joast Hiddes Halbertsma. Hy hat in hiel soad wurk ferset en in hiel soad ynfloed hân om it eigene fan Fryslân moai útkomme te litten. 

 

 

 

 

Op een afgegraven terp in Wommels - de oudste van Friesland - speuren archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen naar sporen van de eerste Friezen.

 

Leer in 9 minuten alles over Grutte Pier en bekijk dit filmpje met animaties en videobeelden. Het filmpje is gemaakt in opdracht van Stichting Laurentiuskerk in Kimswerd door Pink Pig Productions.

«« « Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende » »»
Ook op deze website

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

Fragminten de Oerfal

Besjoch hjir de 3 fragminten fan De Oerfal en download de lesbrief
- Lesbrief Frysk 
- Lesbrief Nederlands

De lesbrief is foar FU/VO 1,2 en 3 (burgerschapsvorming, geschiedenis)

Alles yn it Frysk

Besjoch hjir de klip Alles yn it Frysk fan de cd Ferskes oer de Fryske skiednis.