De kanon fan de Fryske Skiednis

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Temaferhaal

Foar de moanne fan de skiednis dat it tema Freon en Fijân hat, hawwe wy in hiel moai ferhaal. It ferhaal stiet yn it boek Gewoan gek op skiednis. Foar dizze gelegenheid stelle wy it fergees digitaal beskikber.

De man mei twa gesichten

Temaferhaal

23 september 2014 11:43

Foar de moanne fan de skiednis dat it tema Freon en Fijân hat, hawwe wy in hiel moai ferhaal. It ferhaal stiet yn it boek Gewoan gek op skiednis. Foar dizze gelegenheid stelle wy it fergees digitaal beskikber.

Fries Museum

Der op út

19 september 2014 15:35

Yn de tentoanstelling it Ferhaal fan Fryslân en De Dyk ûndersykje en ûntdekke learlingen hoe't bewenners fan Fryslân yn it ferline, no en yn de takomst droege fuotten hâlde en omgean mei de striid tsjin it wetter.

Woudagemaal

Der op út

19 september 2014 13:45

Het Woudagemaal in Lemmer is het grootste stoomgemaal ter wereld dat nog werkt. Al sinds 1920 wordt het gemaal bij hoge waterstanden aangezet om het overtollige water uit de boezemwateren te lozen.

Speciaal voor de maand van de geschiedenis stellen we de opdrachtkaart Water gratis digitaal beschikbaar. De opdrachtkaart is zowel in het Nederlands als in het Fries te downloaden.

Water

Vriend en vijand

18 september 2014 15:23

Oktober is de maand van de geschiedenis en het thema van dit jaar is Vriend en Vijand.
Uiteraard is er ook een venster uit de Friese Canon dat prima bij dit thema past en dat is.... Water! Water is het 13e venster uit de Friese Canon en heeft als ondertitel: Zoet en zout, vriend en vijand.

«« « Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende » »»
Ook op deze website

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Nije klip: Abe fan it Fean

Besjoch de klip fan it ferske Abe fan it Fean!

En bestel hjir de cd
Ferskes oer de Fryske skiednis of download it ferske.

De tekst kinst hjir downloade.

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.