Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

 

Nije boeken oer Mata Hari

De Spion en Denk niet dat ik slecht ben 5 oktober 2016 17:07

Er zijn de afgelopen twee nieuwe boeken over Mata Hari verschenen.
'Denk niet dat ik slecht ben' bestaat uit 48 brieven van en over Margaretha Zelle. 

De Spion is een roman van de beroemde schrijver Paolo Coelho.

 

 

lês fierder...
 

Skiednisklip - Dwale troch Twizel

19 juli 2016 9:28

Groepen 5 oant 8 fan de Oanrin dwale troch Twizel op syk nei ferhalen fan it ferline. Wat binne de njoggen âlde mantsjes en yn 1898 is de Eendracht iepene, de molkfakbryk. Hoe sjocht dat der no út? Wa wie Simke Kloosterman?

lês fierder...
 

Skiednisklip - Harkema en de ferdwûne saken

15 juli 2016 9:01

Harkema hat in hiel skoft ferdwûn west, mar der binne yn de rin fan de tiid mear dingen dy't net mear brûkt wurde of yn gebrûk binne. Sa is it Bouwekleaster hielendal fuort, brûke wy gjin turf mear en wurdt der al hielendal net mear oer de pompstok trouwd. De speurtocht nei dizze saken blykt ek noch gefaarlik te wêzen!

lês fierder...
 

Skiednisklip - Huzen mei in ferhaal

12 mei 2016 10.00

Der binne hiel wat bysûndere huzen yn Stynsgea. Groep 7 en 8 fan de skoalle yn Stynsgea binne nei in oantal ta west. It net mear brûkte postkantoar, in âlde buorkerij neist in nijere, it kafee Blauforlaet en samar in hûs. En wat docht dat lege bouterrein der by? Elk hûs blykt syn eigen ferhaal te hawwen....

lês fierder...
 

Skiednisklip - De skiednis fan de AVEK

30 maart 2016 10:30

Al hiel wat jierren wurde der yn Surhústerfean bêden makke. De learlingen fan basisskoalle it Skriuwboerd út Surhústerfean geane op ûndersyk út nei de skiednis fan de AVEK. Wêr stiet it eins foar en wat wurdt der allegearre makke yn de fabryk?

lês fierder...
 

Friese sport

No foar 5 euro (ynstee fan 12,50) 14 september 2015 14:55

Friese Sport, tussen traditie en professie. Hoe verhouden traditie en commercie zich in "typisch Friese" sporten? In hoeverre waren Friese kaatsers, schaatsers en kievietseierenzoekers ‘echte' amateurs, die het slechts te doen was om de eer van henzelf en hun vaderland?

lês fierder...
 

Abe Lenstra

Venster in beeld 14 september 2015 14:32

'Als Abe Lenstra in Amsterdam had gewoond, dan was niet Johan Cruyff, maar Abe uitgeroepen tot voetballer van de eeuw’. Dat is wat er wel eens wordt gezegd over de beste, bekendste en meest eigenzinnige voetballer die Fryslân ooit heeft gehad.

 

lês fierder...
 

Fryske sport yn dyn klasse van start

14 september 2015 14:17

Op 16 september verzorgde gedeputeerde de heer Schrier het startmoment van het initiatief Fryske sport yn dyn klasse in de nieuwe Elfstedenhal. Vanaf nu kunnen scholen zich via één site direct aanmelden voor sportclinics en het Fryske sporten lespakket gebruiken.


 

 

lês fierder...
 

De nije game oer Grutte Pier is der!

Cross of the Dutchman 11 september 2015 16:10
'Cross of the Dutchman' is bassearre op it wierbarde ferhaal fan Pier Gerlofs Donia, ek wol bekend as Grutte Pier. Pier wennet mei syn famlyje ergens yn in Frysk doarpke en op in dei kriget er spul mei de Saksen. Tegearre mei in pear boeren út 'e buert giet er de striid mei de Saksen oan ...
 
 
lês fierder...
 

Nije roman oer Grutte Pier

Pier. De profesij fan bline Simen. 30 augustus 2015 18:32

Fiifhûndert jier nei de dea fan Grutte Pier Gerlofs is der no in roman oer syn libben, syn striid en syn tiid, sa likernôch oan de ein fan de midsiuwen. In perioade fol ramp en miswier, earmoed en strideraasje. 

 

lês fierder...
«« « Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende » »»

Game oer Grutte Pier

De game oer Grutte Pier is lansearre. De game is beskikber foar Windows, Mac OS X en Linux en is hjir te downloaden!

Roman oer Grutte Pier

Fiifhûndert jier nei de dea fan Grutte Pier Gerlofs is der no in roman oer syn libben, syn striid en syn tiid skreaun troch Willem Schoorstra.

Bestelle kin hjir.

Clipje Elfstedentocht

Het programma Clipphanger van Schooltv heeft een leuk clipje gemaakt over het ontstaan van de Elfstedentocht. Bekijk het hier!

Filmpje over Grutte Pier

De geschiedenis van Grutte Pier in 9 minuten animatie gecombineerd met video.

Klik hier om het filmpje te bekijken.

Nije klip: Abe fan it Fean

Besjoch de klip fan it ferske Abe fan it Fean!

En bestel hjir de cd
Ferskes oer de Fryske skiednis of download it ferske.

De tekst kinst hjir downloade.

Boek oer Abe

In moai boek oer Abe Lenstra foar de jeugd.
Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

iBook Elfstedentocht

Een leuk, leerzaam en interactief iBook over de Elfstedentocht met filmpjes, foto's, spelletjes en opdrachten en leuke weetjes!

Bekijk het hier in de iStore!