Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Disclaimer


De Fryske Kanon is in projekt fan de Afûk. De meiwurkers dogge tige harren bêst om de ynformaasje op dizze website sûnder flaters oan te bieden en aktueel te hâlden. De Afûk kin lykwols net oanspraaklik steld wurde foar eventuele flaters, defekten of oare konsekwinsjes dy’t fuortkomme út it brûken fan dizze site. Oan de site kinne gjin rjochten ûntliend wurde.

De Friese Canon is een project van de Afûk. De medewerkers doen hun uiterste best om de informatie op deze website foutloos aan te bieden en actueel te houden. De Afûk kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere consequenties die voortkomen uit het gebruik van deze site. Aan de site kunnen geen rechten ontleend worden.