Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

 

Goud

Schatten uit de Middeleeuwen 1 juni 2015 19:15

Het Fries Museum in Leeuwarden presenteert vanaf 6 juni 2015 Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen. De tentoonstelling neemt je mee naar de schatkamers van het vroegmiddeleeuwse Friesland. Met fonkelende sieraden, glinsterende munten en ander blinkend goud, opgegraven uit de Friese terpen. 

lês fierder...
 

Fryske frijheid

Finster yn byld 11 mei 2015 14:18

Yn de lette Midsieuwen hienen keizers en keningen it foar it sizzen. Mei help fan graven en hearen bestjoerden se it lân. Underdanen betellen belesting en moasten foar harren fjochtsje. Op ien folk nei: de Friezen. Dy wiene eigen baas. Gjinien hie wat oer harren te sizzen. De keizer liet de Friezen gewurde.

lês fierder...
 

Presintaasje Oebele en Abele tige slagge

Chris Wassenaar kriget 1e eksimplaar 27 april 2015 12:41

Fan 't wykein wie yn Stiens de presintaasje fan De aventoeren fan Oebele en Abele. Fryske Frijbûtsers. Skriuwer en yllustrator Aart Cornelissen presintearre it earste eksimplaar oan âld-keatser Chris Wassenaar.

Mei tank oan de minsken fan Stichting Score foar de hertlike ûntfangst!

It stripboek is hjir te bestellen. Der is ek in Ned.talige ferzje.

lês fierder...
 

Krekt út: De aventoeren fan Oebele en Abele

Yn it Frysk en Nederlands 24 april 2015 10:57

‘De aventoeren fan Oebele en Abele' is in stripferhaal dat him ôfspilet yn de tiid fan de Fryske Frijheid. De striid tusken de Friezen sels en tusken de Friezen en de Greve Willem IV fan Hollân steane dêrby sintraal. It stripboek is te krijen yn de boekhandel of hjir te bestellen foar mar 5,95.

lês fierder...
 

Kleurwedstryd Oebele en Abele

Doch mei! Doe mee! 8 april 2015 14:15

Doch mei oan de kleurwedstryd oer Oebele en Abele en win it stripboek Oebele en Abele, de Fryske Frijbûtsers fan Aart Cornelissen.

lês fierder...
 

Maria Louise, vorstin van Friesland

Tentoonstelling Fries Museum 3 april 2015 9:50

Het Fries Museum en Tresoar eren Maria Louise van Hessen-Kassel, prinses van Oranje-Nassau.
De tentoonstelling: Maria Louise, vorstin van Friesland geeft een beeld van haar leven in de openbaarheid en als regentes. De aanleiding voor deze tentoonstelling is het Maria Louise Jaar 2015.
 

lês fierder...
 

Maria Louise 2015

Oade oan in sterke frou 3 april 2015 11:20

Yn 1765 komt Maria Louise van Hessen-Kassel te ferstjerren yn it Princessehof yn Ljouwert. No 250 jier letter sprekt har ferhaal noch altyd ta de ferbylding: de jonge widdofrou dy't útgroeit ta de leaveling fan it Fryske folk, de stammem fan ús keningshûs.

lês fierder...
 

Materiaal oer de Nassau's

Boeken en lesbrieven 3 april 2015 11:00

Yn ús websjop en op dizze site binne ferskillende boeken en lesbrieven te finen dy't te krijen hawwe mei Marijke Meu en de Nassau's. Se steane hjir op in rychje.

lês fierder...
 

Schoolvoorstelling Marijke Meu

Bovenbouw basisonderwijs 3 april 2015 10:34

Speciaal voor de hoogste klassen van de basisscholen in Friesland heeft de Stichting Organum Frisicum een voorstelling geproduceerd waarin Maria Louise een hoofdrol speelt. Zij was de echtgenote van de Friese stadhouder Johan Willem Friso.

lês fierder...
 

Thuis bij Marijke Meu

Princessehof Leeuwarden 3 april 2015 10:04

De tentoonstelling Thuis bij Marijke Meu geeft een blik achter de schermen van haar bewogen privéleven. Dat speelt zich voor een belangrijk deel af in haar stadspaleis in Leeuwarden, het huidige Princessehof.

lês fierder...

Maria Louise 2015

Alle ynformaasje en in oersjoch fan aktiviteiten oer en yn it Maria Louise Jier is hjir te finen. www.marialouise2015.nl

 

 

 

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)

Lesbrief Marijke Meu

Bij de voorstelling Marijke Meu hoort ook een lesbrief en die is hier te downloaden!

Download lesbrief.

Spegelspreuk

De 9-jierrige Willem, prins fan Oranje, rint fan hûs fuort. Hy komt terjochte by syn beppe Marijke Muoi. Dy wennet yn Ljouwert, yn paleis it Princessehof. Audioboek. 12 euro.

Bestel hjir!

Fries Museum

It Fries Museum giet oer Fryslân en de Friezen. Oer de alve stêden en it plattelân, de haat-leafde ferhâlding mei it wetter, de syktocht nei it typysk Fryske en it plak fan Fryslân yn de wrâld.
www.friesmuseum.nl

Vier keer Nassau

Ons land heeft een nieuwe koning;
Willem Alexander.
De koning of koningin van Nederland komt altijd uit de familie van Oranje-Nassau. In deze lesbrief kijken we naar vier familieleden die voor Nederland én Friesland belangrijk waren.
Download hier de lesbrief.