Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Skiednisklip - Harkema en de ferdwûne saken

15 juli 2016 9:01

Harkema hat in hiel skoft ferdwûn west, mar der binne yn de rin fan de tiid mear dingen dy't net mear brûkt wurde of yn gebrûk binne. Sa is it Bouwekleaster hielendal fuort, brûke wy gjin turf mear en wurdt der al hielendal net mear oer de pompstok trouwd. De speurtocht nei dizze saken blykt ek noch gefaarlik te wêzen!

Harkema hat in hiel skoft ferdwûn west, mar der binne yn de rin fan de tiid mear dingen dy't net mear brûkt wurde of yn gebrûk binne. Sa is it Bouwekleaster hielendal fuort, brûke wy gjin turf mear en wurdt der al hielendal net mear oer de pompstok trouwd. De speurtocht nei dizze saken blykt ek noch gefaarlik te wêzen!