Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Nije boeken oer Mata Hari

De Spion en Denk niet dat ik slecht ben 5 oktober 2016 17:07

Er zijn de afgelopen twee nieuwe boeken over Mata Hari verschenen.
'Denk niet dat ik slecht ben' bestaat uit 48 brieven van en over Margaretha Zelle. 

De Spion is een roman van de beroemde schrijver Paolo Coelho.

 

 

Denk niet dat ik slecht ben

Ze lagen meer dan honderd jaar onaangeroerd in een familiearchief. De brieven geven een adembenemend beeld van een vrouw die zich ontworstelt aan een tirannieke echtgenoot en strijdt voor haar onafhankelijkheid. Ze geven inzicht in een familiedrama en schetsen de meest belangrijke fase in de ontwikkeling van Margaretha Zelle tot de wereldberoemde Mata Hari. Bij de brieven werden nooit gepubliceerde foto’s gevonden. Prachtige opnamen die een beeld geven van een keurige Friese dame die verlangend in de lens kijkt.

De Spion

Yn de spion brûkt Paulo Coelho syn ferbyldingskrêft om it like gloarjerike as tragyske libben fan Mata Hari op ’en nij te skeppen. Har drege jeugd, har ûngelokkige houlik dat har yn Nederlânsk-Ynje brocht, de tryste wederwarichheden fan har bern, har komeeteftige opkomst as dûnseres, har yntime omgong mei heechpleatste militêren en politisy dy’t har úteinlik op in beskuldiging fan spionaazje en heechferried kaam te stean. It is it ferhaal fan in frou dy’t de moed hie om harsels te befrijen fan it moralisme en it bekrompen boargerfatsoen fan it begjin fan de tweintichste iuw.
 

Unskuldich? Miskien is dat net it goeie wurd. Unskuldich haw ik noait west, sûnt ik in foet sette yn dizze stêd dêr’t ik sa fan hâld. Ik miende dat ik dyjingen dy’t my steatsgeheimen ûntfytmanje woene, manipulearje koe. Ik miende dat Dútsers, Frânsen, Ingelsen, Spanjoalen nea wjerstân biede soene tsjin myn persoan – mar úteinlik wie ik dejinge dy’t manipulearre waard.

De Spion is sawol yn it Frysk as it Nederlânsk te krijen.