Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

De terp fan Hegebeintum

Heechste terp fan Europa? 3 februari 2014 11:28

Yn Hegebeintum stiet in hiele hege terp. "Dit is de heechste fan hiel Nederlân en warskynlik fan hiel Europa", sa seit Wopke van der Heide yn in ynterview mei learlingen fan de Ids Wiersmaskoalle. Wat it krekte ferhaal is fan dizze terp kinne jim sjen yn de Skiednisklip fan Zohra, Anaisha, Robin, Joshua, Johannes, Chantal en Giona.