Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Skiednisklip - De slach om Blauforlaet

10 april 2014 20:02

Elts jier lizze de basisskoallebern fan Stiensgea blommen by it monumint om dizze striid te betinken. Yn de lêste dagen fan de Twadde Wrâldoarloch waard der by Blauforlaet (súdlik fan Bûtenpost) bot fochten. Foar de learlingen fan it Maskelyn wie dit oanlieding om ris yn it ferline fan Blauforlaet te dûken.

 

 

 

 

 

De Dútser woenen de brêge oer it Prinses Margrietkanaal fernietigje, mar in groep Fryske fersetstriders út Achtkarspelen witst dit te foarkommen. Hjirtroch koenen de Kanadezen oprukke rjochting Noard-East Fryslân.