Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Boekpresintaasje 22 maaie

'Gewoan gek op skiednis' 15 mei 2014 15:05

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 10-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis!
It boek wurdt presintearre op tongersdeitemiddei 22 maaie om 13.30 oere yn it Abe Lenstra-stadion op It Hearrenfean.

 

It boek stiet grôtfol weetjes, foto's yllustraasjes, strips en ferhalen. It boek is skreaun troch Janny van der Molen, Lida Dykstra, Mindert Wijnstra, Erik Betten en Han Nijdam en de yllustraasjes binne fan Aart Cornelissen.

Bern fan IBS De Boarne út Aldeboarn en IBS It Kampke út Terherne kinne de skriuwers en de tekener allerhande fragen stelle oer it boek ûnder lieding fan Tsjek-presintator Raynaud Ritsma.

Dêrnei krije se in rûnlieding troch it stadion en komme se fansels alles te witten oer finster 33: Abe Lenstra. In Fryske sportheld.

It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

Gewoan gek op skiednis is mei mooglik makke troch stipe fan Stichting Lezen en de Provinsje Fryslân.

 

 

 

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.