Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster in beeld

'Als Abe Lenstra in Amsterdam had gewoond, dan was niet Johan Cruyff, maar Abe uitgeroepen tot voetballer van de eeuw’. Dat is wat er wel eens wordt gezegd over de beste, bekendste en meest eigenzinnige voetballer die Fryslân ooit heeft gehad.

 

Nije klip!

Abe fan it Fean

14 juni 2014 13:14

Fansels mei Us Abe net misse yn de tiid fan it WK-fuotbal. By it ferske Abe fan it Fean, songen troch Raynaud Ritsma is in klip makke mei prachtige âlde bylden fan Abe en mei de bern fan IBS De Boarne en IBS It Kampke. Besjoch hjir de klip! It ferske stiet op de cd Ferskes oer de Fryske Skiednis.

Yn dit nije boekje binne fiif ferhalen bondele. Yn ien fan de ferhalen stiet de triomf fan it Nederlânsk Alvetal by it Europeesk Kampioenskip fan 1988 sintraal. Douwe Kootstra fertelt oer ien fan de grutste Nederlânske sporthelden ea, dy’t ôfrûne seizoen ek noch trener wie by SC Hearrenfean: Marco van Basten.

Sinds een paar weken hebben Tresoar en Fries Museum een replica van het schrijfplankje van Tolsum in permanente bruikleen. Het origineel (Fries Museum) is een akte van geldlening uit 23 februari 29 n. Chr.

De replica is gemaakt voor educatieve doeleinden.

Op tongersdeitemiddei 22 maaie 2014 is it boek 'Gewoan gek op skiednis' presintearre yn it Abe Lenstrastadion. Bern fan IBS De Boarne út Aldeboarn en IBS It Kampke út Terherne koene de skriuwers en de tekener allerhande fragen stelle oer it boek ûnder lieding fan Tsjek-presintator Raynaud Ritsma.

Er zullen niet veel Nederlanders zijn die nog nooit een vakantie op de Waddeneilanden hebben gevierd. Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog zijn gebieden waar vaak veel toeristen zijn. In de zomervakantie zijn er zelfs meer toeristen dan inwoners. 

 

Ook op deze website

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.