Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Schatten uit de Middeleeuwen

Het Fries Museum in Leeuwarden presenteert vanaf 6 juni 2015 Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen. De tentoonstelling neemt je mee naar de schatkamers van het vroegmiddeleeuwse Friesland. Met fonkelende sieraden, glinsterende munten en ander blinkend goud, opgegraven uit de Friese terpen. 

‘De aventoeren fan Oebele en Abele' is in stripferhaal dat him ôfspilet yn de tiid fan de Fryske Frijheid. De striid tusken de Friezen sels en tusken de Friezen en de Greve Willem IV fan Hollân steane dêrby sintraal. It stripboek is te krijen yn de boekhandel of hjir te bestellen foar mar 5,95.

Doch mei oan de kleurwedstryd oer Oebele en Abele en win it stripboek Oebele en Abele, de Fryske Frijbûtsers fan Aart Cornelissen.

Het Fries Museum en Tresoar eren Maria Louise van Hessen-Kassel, prinses van Oranje-Nassau.
De tentoonstelling: Maria Louise, vorstin van Friesland geeft een beeld van haar leven in de openbaarheid en als regentes. De aanleiding voor deze tentoonstelling is het Maria Louise Jaar 2015.
 

Yn 1765 komt Maria Louise van Hessen-Kassel te ferstjerren yn it Princessehof yn Ljouwert. No 250 jier letter sprekt har ferhaal noch altyd ta de ferbylding: de jonge widdofrou dy't útgroeit ta de leaveling fan it Fryske folk, de stammem fan ús keningshûs.

Yn ús websjop en op dizze site binne ferskillende boeken en lesbrieven te finen dy't te krijen hawwe mei Marijke Meu en de Nassau's. Se steane hjir op in rychje.

Ook op deze website

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.