Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Presintaasje Oebele en Abele tige slagge

Chris Wassenaar kriget 1e eksimplaar 27 april 2015 12:41

Fan 't wykein wie yn Stiens de presintaasje fan De aventoeren fan Oebele en Abele. Fryske Frijbûtsers. Skriuwer en yllustrator Aart Cornelissen presintearre it earste eksimplaar oan âld-keatser Chris Wassenaar.

Mei tank oan de minsken fan Stichting Score foar de hertlike ûntfangst!

It stripboek is hjir te bestellen. Der is ek in Ned.talige ferzje.

Skriuwer en yllustrator Aart Cornelissen rikt it earste eksimplaar út oan Chris Wassenaar.

Chris Wassenaar sinjearret.

Omrop Fryslân wie ek fan de partij.

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)