Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Kleurwedstryd Oebele en Abele

Doch mei! Doe mee! 8 april 2015 14:15

Doch mei oan de kleurwedstryd oer Oebele en Abele en win it stripboek Oebele en Abele, de Fryske Frijbûtsers fan Aart Cornelissen.

Doe mee aan de kleurwedstrijd over Oebele en Abele en win het stripboek Oebele en Abele, de Fryske Frijbûtsers van Aart Cornelissen.

Foar wa - Voor wie?

Bern út groep 7 en 8 fan de basisskoalle (8-12 jier)
Kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool (8-12 jaar).

Hoe?

Download de kleurplaat hjir/hier!

Printsje him út. Meitsje der wat moais fan en stjoer him foar 25 maaie 2015 nei: Afûk, Postbus 53, 8900 AB Ljouwert.
Set achterop de kleurplaat dyn namme, adres en telefoannûmer/e-mailadres.
 

Print de kleurplaat uit. Maak er wat moois van en stuur hem voor 25 mei 2015 naar: Afûk, Postbus 53, 8900 AB Leeuwarden. Zet achterop de kleurplaat je naam, adres, telefoonnummer/e-mailadres.

De 5 moaiste ynstjoeringen winne it stripboek! Ast wûn hast krigest persoanlik berjocht en oer de útslach wurdt net korrespondearre.
 

De 5 mooiste inzendingen winnen het stripboek! Als je gewonnen hebt krijg je persoonlijk bericht en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.


 

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)