Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Krekt út: De aventoeren fan Oebele en Abele

Yn it Frysk en Nederlands 24 april 2015 10:57

‘De aventoeren fan Oebele en Abele' is in stripferhaal dat him ôfspilet yn de tiid fan de Fryske Frijheid. De striid tusken de Friezen sels en tusken de Friezen en de Greve Willem IV fan Hollân steane dêrby sintraal. It stripboek is te krijen yn de boekhandel of hjir te bestellen foar mar 5,95.

Mei in fette knypeach wurdt ek it ûntstean fan guon Fryske tradysjes en sporten útlein, lykas it fierljeppen, it aaisykjen en it keatsen. Sels it wynmûnedebat komt oan bod! Fiere ‘foarâlden’ fan bekende Friezen spylje in rol yn it ferhaal: de bruorren Ankersma, Paulus Pietersma, Geert Makkinga en Chris Wassenaar.

 

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)