Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

 

NO JIM: aan de slag met NO DOE (po)

Us mem van klei 10 april 2014 6:00

De koe is heel belangrijk voor Fryslân. Er wordt vaak gezegd dat met de koe de Friese geschiedenis is begonnen. Telkens weer zie je de koe terugkomen in het landschap, zelfs midden in Leeuwarden. Daar staat namelijk een bekend standbeeld van een koe: 'Us Mem'.

lês fierder...
 

NO JIM: oan de slach mei NO DOE (fû)

De komst fan boeren en kij 10 april 2014 5:00

De earste bewenners fan Fryslân komme hjir om ende by 11.000 foar Kristus. Troch de iistiid leit de Noardsee folle leger as no. It klimaat is kâld, te fergelykjen mei it klimaat yn it noarden fan Skandinavië no. De minsken wennen net op in fêst plak, mar trekke as nomaden troch dizze streek.
Folle letter, sa rûn 3.400 foar Kristus komme de earste boeren yn Fryslân te wenjen.

lês fierder...
 

Skiednisklip - De slach om Blauforlaet

10 april 2014 20:02

Elts jier lizze de basisskoallebern fan Stiensgea blommen by it monumint om dizze striid te betinken. Yn de lêste dagen fan de Twadde Wrâldoarloch waard der by Blauforlaet (súdlik fan Bûtenpost) bot fochten. Foar de learlingen fan it Maskelyn wie dit oanlieding om ris yn it ferline fan Blauforlaet te dûken.

 

 

 

 

 

lês fierder...
 

Ofl. 4: Sosjalistyske striders

Domela Nieuwenhuis en Piter Jelles Troelstra 3 april 2014 6:30

Twa mannen, twa striders foar in rjochtfeardige wrâld, dy’t fochten foar itselde, ferheven ideaal, mar uteinlik grutte rivalen waarden. Dat wienen Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Piter Jelles Troelstra. Oan de ein fan de njoggentjende ieu wienen sy de belangrykste lieders fan it sosjalisme, de politike streaming dy’t doe sterk yn opkomst wie.

lês fierder...
 

Debat oer...,

No jim, oan de slach mei NO DOE (pû) 3 april 2014 6:00

It is en bliuwt belangryk dat minsken fan har hearre litte wannear't se fine dat der wat mis is yn de maatskippij. Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelles Troelstra kamen yn har tiid op foar de minsken dy't wurken yn minne omstannichheden. Moarn yn NODOE alles oer dizze striders foar gelikense rjochten.

lês fierder...
 

Earmoede en garisma

No jim, oan de slach mei NODOE (fû) 3 april 2014 5:00

Yn it parlemint en yn de kranten wurdt Fryslân oan ’e ein fan de 19de ieu beskreaun as ‘earm Fryslân’. Yn dy ieu foarmet him yn Fryslân in ûnderlaach fan minsken dy’t yn de ellindichste omstannichheden libje. Se wenje yn spitketen op ’e heidefj ilden of yn lytse, nearzige ienkeamerwenten yn ’e stêd.

lês fierder...
 

Leszakken in het Damshûs

Ontdek hoe veenarbeiders tussen 1863 en 1920 leefden 3 april 2014 04:00

Openluchtmuseum It Damshûs is bijzonder geschikt voor basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Door een bezoek aan het museum maken de leerlingen op een levendige en actieve manier kennis met hoe de veenarbeiders leefden en werkten in de periode van 1863 tot ongeveer 1920.

lês fierder...
 

Ofl. 3: De universiteit fan Frjentsjer

De universiteit fan Frjentsjer 28 maart 2014 07:00

Yn de 17e en 18e ieu wie de universiteit fan Frjentser ien fan de belangrykste ynstellingen fan Fryslân. It wie in ynternationaal sintrum fan wittenskip, mar ek fan belang foar de rest fan de provinsje. Troch de universiteit koenen kennis en ynsichten fan wittenskippers trochjûn wurde oan de minsken.

lês fierder...
 

Maak je eigen diploma

No jim, aan de slag met NODOE (po) 27 maart 2014 6:00

In Franeker stond de tweede universiteit van Nederland. Daar werd hard gewerkt en gestudeerd, maar ook gestolen en gevochten. Morgen in NODOE alles over deze universiteit: zijn opkomst en zijn ondergang.

lês fierder...
 

Transformatorhúske fan geleardens

No jim, oant de slach mei NODOE (fû) 27 maart 2014 5:00

Leare kin op ferskillende wizen barre. Sa gongen der yn it ferline 13.706 studinten nei de universiteit fan Frjentsjer. Tsjintwurdich wurdt der ek in soad opstutsen fan televyzjeprogramma’s lykas NODOE. Ast dêrnei mei dyn klasse oan de slach giest mei de temakaternen Alve-en-tritich, komt it grif klear!

lês fierder...