Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

 

'Gewoan gek op skiednis'

Boekpresintaasje by SC Heerenveen 23 mei 2014 9:30

Op tongersdeitemiddei 22 maaie 2014 is it boek 'Gewoan gek op skiednis' presintearre yn it Abe Lenstrastadion. Bern fan IBS De Boarne út Aldeboarn en IBS It Kampke út Terherne koene de skriuwers en de tekener allerhande fragen stelle oer it boek ûnder lieding fan Tsjek-presintator Raynaud Ritsma.

lês fierder...
 

Venster in Beeld: toerisme

Toerisme op het Wad 22 mei 2014 10:32

Er zullen niet veel Nederlanders zijn die nog nooit een vakantie op de Waddeneilanden hebben gevierd. Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog zijn gebieden waar vaak veel toeristen zijn. In de zomervakantie zijn er zelfs meer toeristen dan inwoners. 

 

lês fierder...
 

Boekpresintaasje 22 maaie

'Gewoan gek op skiednis' 15 mei 2014 15:05

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 10-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis!
It boek wurdt presintearre op tongersdeitemiddei 22 maaie om 13.30 oere yn it Abe Lenstra-stadion op It Hearrenfean.

 

lês fierder...
 

Vensters in beeld WO II

Titus Brandsma en De Melkstaking 18 april 2014 17:02

Bij het thema Tweede Wereldoorlog passen twee vensters uit de Friese Canon: Titus Brandsma (venster 31) en De Melkstaking (venster 32). Bij de vensters staan verschillende tips voor uitstapjes, links naar filmpjes, vertakkingen en verbindingen met verschillende lesmethodes. Interessante uitstapjes zijn bijvoorbeeld het Titus Brandsma Museum in Bolsward en het Fries Verzetsmuseum in Leeuwarden.

lês fierder...
 

Ofl. 6: De terpetiid

De haat-leafde ferhâlding mei it wetter 17 april 2014 6:30

Foaral op de klaai yn it noarden fan de provinsje binne der in soad terpen te sjen. Yn totaal binne der yn it Fryske gebiet by de Noardseekust lâns sa’n tûzen lytsen en grutten te finen. De earsten waarden oanlein om 600 foar Kristus hinne en se ha oant likernôch it jier 1000 fertuten dien. Dêrnei waarden seediken oanlein en hienen de terpen gjin feitlike funksje mear.

lês fierder...
 

Utstjoering mist...

In hurde striid by de bunkers by Koarnwertersân 15 april 2014 20:20

It Kazemattenmuseum by Koarnwertersân jout in goede yndruk oer hoe't de manskippen yn maaie 1940 Nederlân ferdigenje moasten. Al gau moatst it Nederlânske leger kapitulearje en sa kamen de bunkers yn Dútske hannen.

 

lês fierder...
 

De Untdekking yn it Frysk

No te krijen 15 april 2014 14:13

It stripboek De Ontdekking is no yn it Frysk beskikber. De Untdekking is in strip fan Eric Heuvel, de Anne Frank Stichting en Fries Verzetsmuseum oer Nederlân yn de Twadde Wrâldoarloch. De strip is ûntwikkele om as lesmateriaal te brûken en is te bestellen by de (web)winkel fan de Afûk foar € 7,50

 

lês fierder...
 

Hard gaat 'ie

Ride op it Jachtfjild 11 april 2014 9:20

Sytze út groep 7 fan 't Holdersnêst ynterviewt pake Eppie oer de Wytfeanster iisbaan. Dizze hearde by it buorskip 't Jachtfjild. De Wytfeanster iisbaan wie de iennichste yn 'e omkriten. Ynwenners fan Rottefalle, Boelensleane en Harkema kamen dêr alle winters by inoar. Letter krigen de doarpen in eigen iisbaan en sa ferdwûn Hard gaat 'ie.

 

lês fierder...
 

De terpetiid fanút it Fries Museum

11 april 2014 9:04

It Fries Museum giet oer Fryslân en de Friezen. Oer de alve stêden en it plattelân, de haat-leafde ferhâlding mei it wetter, de syktocht nei it typysk Fryske en it plak fan Fryslân yn de wrâld. Mar ek oer de ûnderlizzende wearden, autentisiteit en eigensinnigens.

lês fierder...
 

Ofl. 5: De earste bewenners fan Fryslân

De trechterbekerkultuer 10 april 2014 6:30

De earste bewenners wienen jagers, dy’t in swalkjend bestean lieden. Om 3400 foar Kristus hinne kamen de earste boeren en har kij hjirhinne. Sy settelden har en fierden op grutte skaal lânbou yn.
De earste echte bewenners fan Fryslân wienen dus molkfeehâlders. En dêrmei begjint de skiednis fan Fryslân eins mei de komst fan … de ko.

lês fierder...

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

Fragminten de Oerfal

Besjoch hjir de 3 fragminten fan De Oerfal en download de lesbrief
- Lesbrief Frysk 
- Lesbrief Nederlands

De lesbrief is foar FU/VO 1,2 en 3 (burgerschapsvorming, geschiedenis)

Kazemattenmuseum

It Kazemattenmuseum by Koarnwertersân jout in goede yndruk oer hoe't de manskippen yn maaie 1940 Nederlân ferdigenje moasten. Al gau moatst it Nederlânske leger kapitulearje en sa kamen de bunkers yn Dútske hannen.

www.kazemattenmuseum.nl