Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

 

Wonderkind Willem Loré

Wiskunde in Museum Martena 27 maart 2014 4:00

Op school werken de leerlingen aan een lesbrief over de universiteit van Franeker en Willem Loré; een jongetje met een wiskundeknobbel die later professor werd. In het museum volgt een mini-college wiskunde. En het project kan worden afgesloten met een stadswandeling door Franeker.

lês fierder...
 

Casper de Robles

Casper de Robles en syn ynfloed op Koatstertille 26 maart 2014 9:57

Groep 7 en 7 fan i.b.s. De Balkwar út Koatstertille is op syk gongen nei hokker ynfloed Caspar de Robles hân hat yn it doarp Koatstertille.

lês fierder...
 

Ofl. 2: Bonifatius

Watfoar ynfloed hie hy op it leauwen yn Fryslân? 20 maart 2014 7:00

Kening Redbad woe him net dope litte en de sindeling Bonifatius waard fermoarde, mar dochs waarden de Friezen krekt yn dyselde tiid, de achtste ieu, in kristlik folk. Letter krige Fryslân sels in rol yn it fierder fersprieden fan it Kristendom. Sjoch nei ôflevering 2 fan NODOE foar mear oer Bonifatius.

lês fierder...
 

Wêr binne de kleasters bleaun?

No jim, oan de slach mei NODOE (pû) 20 maart 2014 6:00

Moarn: de twadde ôflevering fan NODOE; it spulprogramma oer de Fryske skiednis, útdaagjend, ferrassend en poergeskikt foar de skiednisles yn jo klasse. Oan de hân fan dizze spesjale nijsbrief wurde jo de kommende 10 wiken op de hichte hâlden fan de útstjoerings en de opdrachtenkaart foar de ferwurking. Dêrneist krije jo noch in suggestje foar in museumbesite.

lês fierder...
 

Redbad en Bonifatius

No jim, oan de slach mei NODOE (fû) 20 maart 2014 5:00

De twadde ôflevering fan NODOE giet oer Bonifatius. Hy komt as missybiskop út Ingelân en krige de opdracht fan de paus om de Friezen en de Saksen te bekearen ta it Kristendom. Dat it him net tafoel, blykt ûnder oaren út it feit dat hy yn de omkriten fan Dokkum fermoarde is.

lês fierder...
 

Omtrent Bonifatius

Wie aan Dokkum denkt, denkt aan Bonifatius 20 maart 2014 4:00

Leerlingen en begeleiders gaan terug in de tijd en worden ontvangen door tijdgenoten van Bonifatius. Na een inleidend toneelstukje in het museum maken de leerlingen in groepen een wandeling door Dokkum. Onderweg maken ze kennis met mensen die een rol in het leven van Bonifatius hebben gespeeld.

lês fierder...
 

Lesbrief by De Oerfal

Foar ûnderbou fuortset ûnderwiis 13 maart 2014 17:12

By it Iepenloftspul De Oerfal dat ferline jier tige suksesfol wie is in lesbrief makke. By dy lesbrief hearre ek trije fragminten út it teaterstik. De lesbrief is bedoeld foar de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis en behannelet in tal dilemma's dêr't de minsken fan De Oerfal mei te krijen hawwe.
 

lês fierder...
 

Ofl. 1: Skippers en keaplju

Hoe ferlear Fryslân har liedende posysje op see? 11 maart 2014 6:30

Der hat in tiid west dat Fryslân útblonk yn reizgjen en hannel. Rûnom wienen de Friezen bekend as de bêste skippers en keaplju. Se behearsken de hannel yn Noardwest-Europa. De Noardsee waard wol oantsjut as Mare Frisicum, de Fryske see. Dat wie yn de perioade fan 45 oant 900 nei Kristus.

lês fierder...
 

No jim: aan de slag met NODOE (PO)

iedere vrijdag op tv 10 maart 2014 10:47

Iedere vrijdag op tv: NODOE. NODOE is hét spelprogramma over de Friese geschiedenis; uitdagend, verrassend en erg geschikt voor de geschiedenisles in uw klas.

Bij iedere aflevering past een opdrachtenkaart, zodat jullie gelijk aan de slag kunnen. Hebben jullie de aflevering gemist? Geen probleem, via www.nodoe.nl is alles opnieuw te bekijken.

lês fierder...
 

No jim: aan de slag met NO DOE (VO)

Bloeitijd van de handel 9 maart 2014 14:41

Het spelprogramma over de Friese geschiedenis NO DOE, wordt iedere vrijdag opnieuw uitgezonden. NO DOE is uitdagend, verrassend en erg geschikt voor de geschiedenisles in uw klas.

Iedere aflevering sluit aan bij een venster, welke terug te vinden is in de themakaternen voor voortgezet onderwijs. Zo kunnen jullie gelijk aan de slag!

lês fierder...

No jim: Wêr binne de kleasters bleaun?

De opdrachtkaart (Frysk / Nederlânsk) komt út de kaartenbak dy't foar de Fryske kanon ûntwikkele is. Fan ein maaie ôf leit de bak yn de winkel.

NO JIM: oan de slach mei 11en30

De opdrachtkaart ( Frysk / Nederlânsk ) komt út de kaartenbak dy't foar de Fryske kanon ûntwikkele is. Fan ein maaie ôf leit de bak yn de winkel.

Fragminten de Oerfal

Besjoch hjir de 3 fragminten fan De Oerfal en download de lesbrief
- Lesbrief Frysk 
- Lesbrief Nederlands

De lesbrief is foar FU/VO 1,2 en 3 (burgerschapsvorming, geschiedenis)

Skipfeartmuseum

Hjir kinst alles te witten komme oer de histoarje fan de Fryske skipfeart. Mar dat net allinne. It museum jout ek in byld fan de wettersport út de 19e en de 20e ie en de omkriten dêr't de keaplju en skipper út Snits en de Súdwesthoeke wennen.
www.friesscheepvaartmuseum.nl