Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Transformatorhúske fan geleardens

No jim, oant de slach mei NODOE (fû) 27 maart 2014 5:00

Leare kin op ferskillende wizen barre. Sa gongen der yn it ferline 13.706 studinten nei de universiteit fan Frjentsjer. Tsjintwurdich wurdt der ek in soad opstutsen fan televyzjeprogramma’s lykas NODOE. Ast dêrnei mei dyn klasse oan de slach giest mei de temakaternen Alve-en-tritich, komt it grif klear!

It útdaagjende programma NODOE is ferrassend en poergeskikt foar de skiednisles yn jo klasse. Oan de hân fan it materiaal út de temakaternen foar it fuortset ûnderwiis, kinne jim fuort oan de slach!

Hjirûnder fine jo alfêst haadstik 15 út it hânboek. Dit haadstik slút oan de ôflevering fan dizze wike. De opdrachten steane yn it wurkboek, diel 2. In oersjoch fan alle finsters fine jo hjirûnder.

Elf-en-dertig; Vensters op de Friese geschiedenis:

Handboek, deel 1 Handboek, deel 2 Handboek, deel 3
Werkboek, deel 1 Werkboek, deel 2 Werkboek, deel 3
Antwoordenboek, deel 1 Antwoordenboek, deel 2 Antwoordenboek, deel 3
(venster 1 t/m 13) (venster 14 t/m 25, 27, 28) (venster 26, 29 t/m 41)
Leverbaar vanaf mei 2014


Alve-en-tritich; Finsters op de Fryske skiednis:

Hânboek, diel 1 Hânboek, diel 2 Hânboek, diel 3
Wurkboek, diel 1 Wurkboek, diel 2 Wurkboek, diel 3
Antwurdeboek, diel 1 Antwurdeboek, diel 2 Antwurdeboek, diel 3
(finster 1 o/m 13) (finster 14 o/m 25, 27, 28) (finster 26, 29 o/m 41)