Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

De haat-leafde ferhâlding mei it wetter

Foaral op de klaai yn it noarden fan de provinsje binne der in soad terpen te sjen. Yn totaal binne der yn it Fryske gebiet by de Noardseekust lâns sa’n tûzen lytsen en grutten te finen. De earsten waarden oanlein om 600 foar Kristus hinne en se ha oant likernôch it jier 1000 fertuten dien. Dêrnei waarden seediken oanlein en hienen de terpen gjin feitlike funksje mear.

Fanút de skatkeamer fan Fryslân nimme de famyljes Ypma, Pool en Akkerman it tsjin inoar op yn de finale fan NO DOE. Alle trije tiims hawwe de ôfrûne tiid sjen litten dat sy in soad fan en oer Fryslân witsten, mar benammen ek fine koenen én dat se goed gearwurkje kinne. Hoe bringe sy it dêrfan ôf yn Tresoar?

Kommende sneon binne wy yn Tresoar. Dit is de skatkeamer fan Fryslân. In soad minsken komme hjir om ûndersyk te dwaan nei harren stambeam. Hjir is dan ek alles te finen oer genealogy, mar ek oer Fryske literatuer út en oer ús provinsje.

De lêste heale finale fan NODOE fanút it Kazemattenmuseum yn Koarnwertersân. Yn dizze ôflevering nimt de famylje Rypma it op tsjin de famylje Akkerman. Welke team bliuwt it langste oerein en giet troch nei de grutte finale?

Der binne al in soad edukative rûtes ûntwikkele, ek foar dy! By dyn skoalle yn de buert, foar dyn klasse, mar ek oer it ûnderwerp dêr’sto by de skiednislessen oer fertelst. Op ús site fynst in oersjoch fan de ferskate rûtes dy’t no troch musea oanbean wurde.

It Kazemattenmuseum by Koarnwertersân jout in goede yndruk oer hoe't de manskippen yn maaie 1940 Nederlân ferdigenje moasten. Al gau moatst it Nederlânske leger kapitulearje en sa kamen de bunkers yn Dútske hannen.

Ook op deze website

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

In klip by De Ko

Der is no ek in klip by it nûmer fan De Ko. Swing en sjong mei mei Janneke Brakels en Anna Marije Bloem!

 

 Besjoch him hjir!

NIJ: cd Fryske Kanon

Op de cd 'Ferskes oer de Fryske skiednis' 10 ferskes en 5 karaoke-nûmers oer de Kanon fan de Fryske skiednis. Mei rock, rap en balads nimme Janneke Brakels, Sytse Broersma en oaren elkenien mei troch it ferline fan Fryslân.

Bestel hjir de nije cd.