Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

De haat-leafde ferhâlding mei it wetter

Foaral op de klaai yn it noarden fan de provinsje binne der in soad terpen te sjen. Yn totaal binne der yn it Fryske gebiet by de Noardseekust lâns sa’n tûzen lytsen en grutten te finen. De earsten waarden oanlein om 600 foar Kristus hinne en se ha oant likernôch it jier 1000 fertuten dien. Dêrnei waarden seediken oanlein en hienen de terpen gjin feitlike funksje mear.

De 2e heale finale fan NODOE út it Woudagemaal op'e Lemmer. Yn dizze ôflevering nimt de famylje Buma it op tsjin de famylje Pool. Welke team bliuwt it langste oerein en giet troch nei de grutte finale?

Yn dizze spannende heale finale nimme de famylje Buma it op tsjin de famylje Pool. Wa giet troch nei de finale? Sjoch it no sneon om 17.00 op Omrop Fryslân en dêrnei alle oeren nei Hjoed.

Yn it Woudagemaal belibbet elkenien de sfear fan eartiids en de mooglikheden fan no. Mei help fan ymposante stoommasjines moatte de kandidaten soargje foar droege fuotten. Krije sy it oerstallige wetter út de Fryske boezem op tiid nei de Iselmar?

De 1e heale finale fan NODOE fanút it Lânboumuseum fan Earnewâld. Yn dizze ôflevering nimt de famylje Ypma it op tsjin de famylje Merkus. Welke team bliuwt it langste oerein en giet troch nei de grutte finale?

Meastentiids sjochst allinne de bylden dy't him ôfspylje foar de kamera. Mei tank oan Ismaël Lotz kinne we no ek achter de kamera sjen en folgje wat kamerawurk no krekt ynhâld.

Ook op deze website

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

In klip by De Ko

Der is no ek in klip by it nûmer fan De Ko. Swing en sjong mei mei Janneke Brakels en Anna Marije Bloem!

 

 Besjoch him hjir!

NIJ: cd Fryske Kanon

Op de cd 'Ferskes oer de Fryske skiednis' 10 ferskes en 5 karaoke-nûmers oer de Kanon fan de Fryske skiednis. Mei rock, rap en balads nimme Janneke Brakels, Sytse Broersma en oaren elkenien mei troch it ferline fan Fryslân.

Bestel hjir de nije cd.