Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Schatten uit de Middeleeuwen

Het Fries Museum in Leeuwarden presenteert vanaf 6 juni 2015 Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen. De tentoonstelling neemt je mee naar de schatkamers van het vroegmiddeleeuwse Friesland. Met fonkelende sieraden, glinsterende munten en ander blinkend goud, opgegraven uit de Friese terpen. 

Der op út

Fries Verzetsmuseum

23 februari 2015 16:42

De presentatie van het Fries Verzetsmuseum is te zien op de tweede verdieping van het Fries Museum. De tentoonstelling gaat over de beleving van de Tweede Wereldoorlog in Friesland. Het is een verhaal dat raakt, confronteert en aan het denken zet. Een bezoek aan het Fries Verzetsmuseum is een ontmoeting met de bewoners van Friesland in de jaren 1940-1945.

Op donderdagavond 29 januari 2015 organiseert de PeerGrouP in Kimswerd ’Grutte Pier - De Brân | De Brand’, een feest met optocht ter ere van de opstand van de Friese volksheld. Het feest begint midden in het dorp en voert de feestgangers in optocht naar de historische locatie van Piers boerderij aan de Greate Pierwei. Kaarten zijn te krijgen via www.gruttepier.nl

Sûnt koart is yn de appstore de Skiednisklip-app te finen. Net allinne binne dêr alle filmkes en teksten fan de 41 finsters fan de Kanon fan de Fryske Skiednis yn opnommen, mar it is foar learlingen út it primêr- en fuortset ûnderwiis no ek mooglik om séls filmkes fan harren skiednisprojekten te uploaden.

Op woansdei 7 jannewaris 2015 waard it lêsbefoarderingsprojekt Lês No: Krús fan de Hollanner feestlik lansearre op it Anna van Schurman Kolleezje yn Frjentsjer. Mear as 100 havo-learlingen wienen oanwêzich en waarden ferrast troch sterke man Wout Zijlstra. 

 

 

 

DVD oer de Alvestêdetocht mei de bylden, ferhalen en helden fan eartiids en hjoed de dei yn trettjin dokumintêres (2 dvd's, 340 minuten). Mei Nederlânske ûndertiteling. No fan 29,50 foar 12,50!

Ook op deze website

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.