Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster in beeld

'Als Abe Lenstra in Amsterdam had gewoond, dan was niet Johan Cruyff, maar Abe uitgeroepen tot voetballer van de eeuw’. Dat is wat er wel eens wordt gezegd over de beste, bekendste en meest eigenzinnige voetballer die Fryslân ooit heeft gehad.

 

Abe Lenstra

Venster in beeld

6 november 2013 16:05

Op 27 november 1920 werd in Heerenveen een jongetje geboren dat uit zou groeien als het eerste sportidool van Nederland. Zijn naam? Abe Lenstra. 'Als Abe Lenstra in Amsterdam had gewoond, dan was niet Johan Cruyff, maar Abe uitgeroepen tot voetballer van de eeuw’.

Yn dit lesmateriaal wurde de kanonfinsters, ferdield oer trije dielen, behannele. Dêrrtroch komme in stikmannich belangrike ûnderwerpen út de skiednis en de kultuer fan Fryslân foar it ljocht. Diel 2 - oer de finsters 14 o/m 25 en de finsters 27 en 28 - is no beskikber. Diel 1 is al ferskynd en diel 3 sil begjin takom jier ferskine.

De Martenastins  waard yn 1506 bout yn opdracht dan edelman Hessel van Martena. Sûnt 2006 hat Museum Martena plaknaam yn it gebou. Ien fan de wichtichste ûnderwerpen dy't beljochte wurdt yn it museum is fansels de universiteit fan Frjentsjer.

No sneon, in nije ôflevering fan NODOE fanút Museum Dokkum. Yn dizze ôflevering nimt de famylje IJpma it op tsjin de famylje Haveman. Welke tiim bliuwt it langste oerein en giet troch nei de heale finale? Sjoch it no sneon om 17.00 oere op Omrop Fryslân (en dêrnei om alle oeren, nei Hjoed)!

Yn dizze ôflevering nimt de famylje Gerritsma it op tsjin de famylje Akkerman. Welke tiim bliuwt it langste oerein en wint de earste ôflevering fan NODOE? Sjoch it no sneon om 17.00 oere op Omrop Fryslân (en dêrnei om alle oeren, nei Hjoed)!

Ook op deze website

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.