Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster in beeld

'Als Abe Lenstra in Amsterdam had gewoond, dan was niet Johan Cruyff, maar Abe uitgeroepen tot voetballer van de eeuw’. Dat is wat er wel eens wordt gezegd over de beste, bekendste en meest eigenzinnige voetballer die Fryslân ooit heeft gehad.

 

Het Fries Verzetsmuseum heeft een DVD gemaakt van het Iepenloftspul De Oerfal, dat afgelopen zomer werd opgevoerd in de voormalige Leeuwarder gevangenis. Scènes uit De Oerfal worden door het Fries Verzetsmuseum in samenwerking met de Fryske Kanon gebruikt als educatieve ondersteuning voor het voortgezet onderwijs. 

Yn dizze spannende heale finale nimme de famylje Buma it op tsjin de famylje Pool. Wa giet troch nei de finale? Sjoch it no sneon om 17.00 op Omrop Fryslân en dêrnei alle oeren nei Hjoed.

Yn it Woudagemaal belibbet elkenien de sfear fan eartiids en de mooglikheden fan no. Mei help fan ymposante stoommasjines moatte de kandidaten soargje foar droege fuotten. Krije sy it oerstallige wetter út de Fryske boezem op tiid nei de Iselmar?

Friezen kunnen goed zeilen. Dat konden ze in de middeleeuwen ook al. Tegenwoordig zeilen ze voor de lol, maar toen deden ze het om er geld mee te verdienen. Ze zeilden naar alle uithoeken van Europa.

Meastentiids sjochst allinne de bylden dy't him ôfspylje foar de kamera. Mei tank oan Ismaël Lotz kinne we no ek achter de kamera sjen en folgje wat kamerawurk no krekt ynhâld.

Ook op deze website

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.