Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster in beeld

'Als Abe Lenstra in Amsterdam had gewoond, dan was niet Johan Cruyff, maar Abe uitgeroepen tot voetballer van de eeuw’. Dat is wat er wel eens wordt gezegd over de beste, bekendste en meest eigenzinnige voetballer die Fryslân ooit heeft gehad.

 

Kommende sneon binne wy yn Tresoar. Dit is de skatkeamer fan Fryslân. In soad minsken komme hjir om ûndersyk te dwaan nei harren stambeam. Hjir is dan ek alles te finen oer genealogy, mar ek oer Fryske literatuer út en oer ús provinsje.

Foar de betinking fan 850 jier âlde kleaster Mariëngaarde by Hallum waard sneon 14 desimber in relikwy meinaam út Noard-Brabân wei. It gie om in sulveren relikwy mei dêryn in bonkje fan Freark fan Hallum, de stichter fan it kleaster. 

Der binne al in soad edukative rûtes ûntwikkele, ek foar dy! By dyn skoalle yn de buert, foar dyn klasse, mar ek oer it ûnderwerp dêr’sto by de skiednislessen oer fertelst. Op ús site fynst in oersjoch fan de ferskate rûtes dy’t no troch musea oanbean wurde.

It Kazemattenmuseum by Koarnwertersân jout in goede yndruk oer hoe't de manskippen yn maaie 1940 Nederlân ferdigenje moasten. Al gau moatst it Nederlânske leger kapitulearje en sa kamen de bunkers yn Dútske hannen.

De 2e heale finale fan NODOE út it Woudagemaal op'e Lemmer. Yn dizze ôflevering nimt de famylje Buma it op tsjin de famylje Pool. Welke team bliuwt it langste oerein en giet troch nei de grutte finale?

Ook op deze website

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.