Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

 

DVD Iepenloftspul De Oerfal

No te krijen! 9 december 2013 11:59

Het Fries Verzetsmuseum heeft een DVD gemaakt van het Iepenloftspul De Oerfal, dat afgelopen zomer werd opgevoerd in de voormalige Leeuwarder gevangenis. Scènes uit De Oerfal worden door het Fries Verzetsmuseum in samenwerking met de Fryske Kanon gebruikt als educatieve ondersteuning voor het voortgezet onderwijs. 

lês fierder...
 

De kandidaten fan sneon:

De famylje Buma vs. de famylje Pool 5 december 2013 12:56

Yn dizze spannende heale finale nimme de famylje Buma it op tsjin de famylje Pool. Wa giet troch nei de finale? Sjoch it no sneon om 17.00 op Omrop Fryslân en dêrnei alle oeren nei Hjoed.

lês fierder...
 

No sneon yn NO DOE

Hoe hâlde wy mei help fan wetter droege fuotten? 3 december 2013 12:55

Yn it Woudagemaal belibbet elkenien de sfear fan eartiids en de mooglikheden fan no. Mei help fan ymposante stoommasjines moatte de kandidaten soargje foar droege fuotten. Krije sy it oerstallige wetter út de Fryske boezem op tiid nei de Iselmar?

lês fierder...
 

Utstjoering mist ...

Hâlde se de kas krekt sa goed by as boer Hemmema? 30 november 2013 13:14

De 1e heale finale fan NODOE fanút it Lânboumuseum fan Earnewâld. Yn dizze ôflevering nimt de famylje Ypma it op tsjin de famylje Merkus. Welke team bliuwt it langste oerein en giet troch nei de grutte finale?

lês fierder...
 

Museum Jeugd Universiteit

Hoe word je schipper in de Middeleeuwen? 29 november 2013 13:35

Friezen kunnen goed zeilen. Dat konden ze in de middeleeuwen ook al. Tegenwoordig zeilen ze voor de lol, maar toen deden ze het om er geld mee te verdienen. Ze zeilden naar alle uithoeken van Europa.

lês fierder...
 

Stuck on my camera

Achter de skerms by NODOE 27 november 2013 14:49

Meastentiids sjochst allinne de bylden dy't him ôfspylje foar de kamera. Mei tank oan Ismaël Lotz kinne we no ek achter de kamera sjen en folgje wat kamerawurk no krekt ynhâld.

lês fierder...
 

No sneon yn NO DOE

De earste heale finale fanút it Lânboumuseum 26 november 2013 10:35

De Fryske skiednis eins begjint mei de komst fan de ko en oant no ta is de lânbou noch hieltiid fan grut belang foar ús provinsje. Yn it Frysk Lânboumuseum kinst alles fine oer dy libbendige skiednis fan de Fryske lânbou.

lês fierder...
 

Utstjoering mist ...

De terpetiid fanút it nije Fries Museum 25 november 2013 11:32

De 6e ôflevering fan NODOE út it nije Fries Museum yn Ljouwert. Yn dizze ôflevering nimt de famylje Beets it op tsjin de famylje Buma. Welke team bliuwt it langste oerein en giet troch nei de heale finale?

lês fierder...
 

De kandidaten fan kommende sneon

De famylje Beets vs. de famylje Buma 21 november 2013 15:24

No sneon, in nije ôflevering fan NODOE fanút it hagelnije Fries Museum yn Ljouwert. Yn dizze ôflevering nimt de famylje Beets it op tsjin de famylje Buma. Welke tiim bliuwt it langste oerein en giet troch nei de heale finale? Sjoch it no sneon om 17.00 oere op Omrop Fryslân!

lês fierder...
 

No sneon yn NODOE

De terpetiid fanút it nije Fries Museum 19 november 2013 15:06

It Fries Museum giet oer Fryslân en de Friezen. Oer de alve stêden en it plattelân, de haat-leafde ferhâlding mei it wetter, de syktocht nei it typysk Fryske en it plak fan Fryslân yn de wrâld. Mar ek oer de ûnderlizzende wearden, autentisiteit en eigensinnigens.

lês fierder...

Frysk Lânboumuseum

De Fryske skiednis eins begjint mei de komst fan de ko en oant no ta is de lânbou noch hieltiid fan grut belang foar ús provinsje. Yn it Frysk Lânboumuseum kinst alles fine oer dy libbendige skiednis fan de lânbou.
www.frysklanboumuseum.nl

Woudagemaal

Yn it Woudagemaal belibbet elkenien de sfear fan eartiids en de mooglikheden fan no. Mei help fan ymposante stoommasjines moatte de kandidaten soargje foar droege fuotten. Krije sy it oerstallige wetter út de Fryske boezem op tiid nei de Iselmar?

www.woudagemaal.nl

Fries Museum

It Fries Museum giet oer Fryslân en de Friezen. Oer de alve stêden en it plattelân, de haat-leafde ferhâlding mei it wetter, de syktocht nei it typysk Fryske en it plak fan Fryslân yn de wrâld.
www.friesmuseum.nl