Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

 

Hoe klinkt Oudfries?

Nieuwe app voor de iPad 6 januari 2014 18:59

Met de app Vogala kun je naast bekende middeleeuwse Nederlandse teksten, zoals 'Hebban olla vogala nestas hagunnan’ uit de elfde eeuw en 'Van den vos Reynaerde', ook het Oudfries beluisteren. Er staan 5 Oudfriese teksten in de app, onder andere een stuk uit een Oudfriese rechtstekst en De schepping van Adam.

 

lês fierder...
 

Venster in beeld

De Elfstedentocht 6 januari 2014 14:38

Er zijn helden, sterren en idolen – en er zijn elfstedenwinnaars. Dat laatste is waarschijnlijk de hoogst haalbare status in Fryslân. In honderd jaar tijd heeft de Elfstedentocht zich ontwikkeld van ‘gewoon’ een lange schaatstocht tot het meest massale, bekende, zelfs mythische evenement in de provincie.

lês fierder...
 

Alles yn it Frysk!

In nije klip. 20 december 2013 13:02

By it nûmer Alles yn it Frysk dat te finen is op de CD Ferskes oer de Fryske Kanon is no ek in klip makke. Sjongeres Janneke Brakels docht echt alles yn it Frysk!

lês fierder...
 

De grutte finale fan NO DOE

Sneon fanút de skatkeamer fan Fryslân 19 december 2013 15:20

Fanút de skatkeamer fan Fryslân nimme de famyljes Ypma, Pool en Akkerman it tsjin inoar op yn de finale fan NO DOE. Alle trije tiims hawwe de ôfrûne tiid sjen litten dat sy in soad fan en oer Fryslân witsten, mar benammen ek fine koenen én dat se goed gearwurkje kinne. Hoe bringe sy it dêrfan ôf yn Tresoar?

lês fierder...
 

No sneon yn NO DOE

Hâlde de finalisten op grutte hichte de rêst en it oersjoch? 17 december 2013 12:59

Kommende sneon binne wy yn Tresoar. Dit is de skatkeamer fan Fryslân. In soad minsken komme hjir om ûndersyk te dwaan nei harren stambeam. Hjir is dan ek alles te finen oer genealogy, mar ek oer Fryske literatuer út en oer ús provinsje.

lês fierder...
 

Bonkje fan Freark wer werom

Yn de St. Maartentsjerke yn Hallum 16 december 2013 23:54

Foar de betinking fan 850 jier âlde kleaster Mariëngaarde by Hallum waard sneon 14 desimber in relikwy meinaam út Noard-Brabân wei. It gie om in sulveren relikwy mei dêryn in bonkje fan Freark fan Hallum, de stichter fan it kleaster. 

lês fierder...
 

Utstjoering mist ...

Wa komt it bêste út de striid? 16 december 2013 11:02

De lêste heale finale fan NODOE fanút it Kazemattenmuseum yn Koarnwertersân. Yn dizze ôflevering nimt de famylje Rypma it op tsjin de famylje Akkerman. Welke team bliuwt it langste oerein en giet troch nei de grutte finale?

lês fierder...
 

Rûtes troch doarp en stêd

Edukative rûtes rûnom yn Fryslân, dochsto ek mei? 13 december 2013 11:29

Der binne al in soad edukative rûtes ûntwikkele, ek foar dy! By dyn skoalle yn de buert, foar dyn klasse, mar ek oer it ûnderwerp dêr’sto by de skiednislessen oer fertelst. Op ús site fynst in oersjoch fan de ferskate rûtes dy’t no troch musea oanbean wurde.

lês fierder...
 

No sneon yn NO DOE

In hurde striid by de bunkers by Koarnwertersân 10 december 2013 12:58

It Kazemattenmuseum by Koarnwertersân jout in goede yndruk oer hoe't de manskippen yn maaie 1940 Nederlân ferdigenje moasten. Al gau moatst it Nederlânske leger kapitulearje en sa kamen de bunkers yn Dútske hannen.

lês fierder...
 

Utstjoering mist ...

Hâlde se it droech yn it Woudagemaal? 9 december 2013 12:07

De 2e heale finale fan NODOE út it Woudagemaal op'e Lemmer. Yn dizze ôflevering nimt de famylje Buma it op tsjin de famylje Pool. Welke team bliuwt it langste oerein en giet troch nei de grutte finale?

lês fierder...

Fryslân as kleasterlân

Mear witte oer de kleasters dy't yn de Midsieuwen yn Fryslân stiene?

Sjoch hjir

Tresoar

Tresoar is de skatkeamer fan Fryslân. In soad minsken komme hjir om ûndersyk te dwaan nei harren stambeam. Hjir is dan ek alles te finen oer genealogy, mar ek oer Fryske literatuer út en oer ús provinsje.

www.tresoar.nl

Kazemattenmuseum

It Kazemattenmuseum by Koarnwertersân jout in goede yndruk oer hoe't de manskippen yn maaie 1940 Nederlân ferdigenje moasten. Al gau moatst it Nederlânske leger kapitulearje en sa kamen de bunkers yn Dútske hannen.

www.kazemattenmuseum.nl