Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

 

Smartphone Kompastocht door Sneek

Programma van het Friese Scheepvaartmuseum 8 maart 2014 16:15

Leerlingen gaan verschillende opdrachten uitvoeren. Kompaslezen, route bepalen, stad ontdekken en antwoorden fotograferen of inspreken op de smartphone. Na afloop bekijken jullie gezamelijk de antwoorden op een groot scherm en kunnen jullie via gps-tracking ook achterhalen wie de kortste route heeft gelopen.

lês fierder...
 

Toerisme op it Waad

Rinnend of mei de boat nei de oare kant? 21 februari 2014 10:24

In soad minsken komme net yn Holwert, mar ride foarby. Wêr geane se wol hinne en wat dogge se dêr? Yn dizze skiednisklip dûke de learlingen fan OBS De Tsjelke yn it 'Toerisme op it Waad'. It waadrinnen komt foarby, it strân, mar se sjogge ek by feartsjinst Wagenborg. Hoefolle minsken sette sy eins oer nei de eilannen?

 

lês fierder...
 

De skiednis fan de Pingo's

Fan grut belang foar rendierjagers 5 februari 2014 8:26

Learlingen fan it Holdersnêst yn Harkema ûndersykje de skiednis fan har eigen omrkiten en komme sa út by de Pingo's. Rûnom yn Nederlân komme se foar, mar benammen yn it grinsgebiet fan Grins, Drenthe, de kop fan Oerisel en Fryslân. Lammert Postma fan it IJstijdenmuseum kin har dêr alles oer fertelle.

lês fierder...
 

De Kollumer Oproer

Wat wie der krekt oan de hân yn de Wâlden? 5 februari 2014 8:14

Jan Binnes en Salomon Levy binne ferneamd wurden troch de Kollumer Oproer yn 1797. De boer út Aldwâld en de keapman fan de Westereen/ Kollumersweach waarden oppakt as lieders fan dizze opskuor. Wat wie der oan de hân yn de Wâlden? Learlingen fan de OBS Prof. Casimirskoalle yn Kollum gongen op ûndersyk út.

lês fierder...
 

Ferhaleboek Ferhaal fan Fryslân

Ruim honderd verhalen over Fryslân 5 februari 2014 16:28

Wat deden de Vikingen in Friesland? Wat moest Grutte Pier met zo'n enorm zwaard? En waarom is het kleine Sloten een stad en Drachten niet? Het antwoord op deze vragen en nog veel meer, vind je in het 'Ferhaleboek Ferhaal fan Fryslân'.

lês fierder...
 

Olympyske Spelen 2014

Fryske sporthelden 3 februari 2014 15:28

Dizze moanne geane der in soad Fryske sporters nei de Olympyske Spelen yn Sotsji. In moaie gelegenheid om omtinken te jaan oan Fryske (winter)sporthelden. It tema slút moai oan by finster 33 (Abe Lenstra. In Fryske sportheld) en de fertakkingen "Helden en Idoalen", "De Olympyske Spelen" en "Sport en Ekonomy".

lês fierder...
 

Venster in Beeld: Mata Hari

Mata Hari 3 februari 2014 14:21

Dit meisje uit Leeuwarden werd een grote ster, een wereldberoemde, geheimzinnige, Oosterse danseres, die in de hoogste kringen verkeerde. In de Eerste Wereldoorlog gebruikte zij haar talenten om te spioneren voor zowel de Fransen als voor de Duitsers. In 1917 werd zij in Frankrijk ontmaskerd en doodgeschoten.

lês fierder...
 

Friesland in de 1e Wereldoorlog

Belgen in Gaasterland 3 februari 2014 13:28

Op 4 augustus 1914 viel Duitsland het neutrale België binnen. De Eerste Wereldoorlog was een feit geworden. Heel veel Belgische vluchtelingen stroomden de Nederlandse grens over om daar bescherming te vinden tegen het oorlogsgeweld. Een deel van hen, met name militairen,  kwam eind augustus in Gaasterland terecht.

lês fierder...
 

De terp fan Hegebeintum

Heechste terp fan Europa? 3 februari 2014 11:28

Yn Hegebeintum stiet in hiele hege terp. "Dit is de heechste fan hiel Nederlân en warskynlik fan hiel Europa", sa seit Wopke van der Heide yn in ynterview mei learlingen fan de Ids Wiersmaskoalle. Wat it krekte ferhaal is fan dizze terp kinne jim sjen yn de Skiednisklip fan Zohra, Anaisha, Robin, Joshua, Johannes, Chantal en Giona.

lês fierder...
 

Donderdag 6 februari 2014

Mata Hari-dag bovenbouw vo 6 januari 2014 9:45

Op 6 februari 2014 is er een speciale Mata Hari-dag voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.  Op deze dag kom je alles te weten over Mata Hari. In de speciale Mata Hari zaal van het Fries Museum zie je voorwerpen die in haar leven een belangrijke rol speelden en krijg je een indruk van haar roem. Slieker Film laat je zien hoe er over haar gedacht werd en hoe zij door de jaren heen in beeld is gebracht door diverse filmmakers.

lês fierder...

Nije boeken oer Mata Hari

Er zijn de afgelopen twee nieuwe boeken over Mata Hari verschenen.
'Denk niet dat ik slecht ben' bestaat uit 48 brieven van en over Margaretha Zelle. 

De Spion is een roman van de beroemde schrijver Paolo Coelho.

NO JIM: oan de slach mei 11en30

De opdrachtkaart ( Frysk / Nederlânsk ) komt út de kaartenbak dy't foar de Fryske kanon ûntwikkele is. Fan ein maaie ôf leit de bak yn de winkel.