Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

 

Utstjoering mist ...

Werom nei de earste bewenners fan de Fryske Wâlden 17 november 2013 12:05

De 5e ôflevering fan NODOE út it IJstijdenmuseum fan Bûtenpost. Yn dizze ôflevering nimt de famylje De Jong/Bouma it op tsjin de famylje Rypma. Welke team bliuwt it langste oerein en giet troch nei de heale finale?

lês fierder...
 

De kandidaten fan kommende sneon

De famylje De Jong/Bouma vs. de famylje Rypma 14 november 2013 13:52

No sneon, in nije ôflevering fan NODOE fanút it IJstijdenmuseum yn Bûtenpost. Yn dizze ôflevering nimt de famylje De Jong/Bouma it op tsjin de famylje Rypma. Welke tiim bliuwt it langste oerein en giet troch nei de heale finale? Sjoch it no sneon om 17.00 oere op Omrop Fryslân!

lês fierder...
 

No sneon yn NODOE

Alles oer prehistoarysk Fryslân 12 november 2013 13:35

It IJstijdenmuseum fertelt alles oer de prehistoarje. Fan it momint ôf dat de Neanderthalers ûngefear 100.000 jier lyn oer de flakten fan de Fryske Wâlden lutsen oan it begjin fan ús jiertelling hawwe bewenners spoaren efter litten.

lês fierder...
 

Utstjoering mist ...

De striid tsjin de 5 k's fanút it Damshûs 10 november 2013 11:24

De 4e ôflevering fan NODOE út it Iepenloftmuseum Damshûs fan Nijbeets. Yn dizze ôflevering nimt de famylje Merkus it op tsjin de famylje Steensma. Welke team bliuwt it langste oerein en giet troch nei de heale finale?

lês fierder...
 

De kandidaten fan sneon 9 novimber

De famylje Merkus vs. de famylje Steensma 7 november 2013 13:21

No sneon, in nije ôflevering fan NODOE fanút 't Damshûs yn Nij Beets. Yn dizze ôflevering nimt de famylje Merkus it op tsjin de famylje Steensma. Welke tiim bliuwt it langste oerein en giet troch nei de heale finale? Sjoch it no sneon om 17.00 oere op Omrop Fryslân!

lês fierder...
 

Venster in beeld

Abe Lenstra 6 november 2013 16:05

Op 27 november 1920 werd in Heerenveen een jongetje geboren dat uit zou groeien als het eerste sportidool van Nederland. Zijn naam? Abe Lenstra. 'Als Abe Lenstra in Amsterdam had gewoond, dan was niet Johan Cruyff, maar Abe uitgeroepen tot voetballer van de eeuw’.

lês fierder...
 

Lesmateriaal Fuortset Underwiis

Diel 2 no ek te krijen 6 november 2013 15:23

Yn dit lesmateriaal wurde de kanonfinsters, ferdield oer trije dielen, behannele. Dêrrtroch komme in stikmannich belangrike ûnderwerpen út de skiednis en de kultuer fan Fryslân foar it ljocht. Diel 2 - oer de finsters 14 o/m 25 en de finsters 27 en 28 - is no beskikber. Diel 1 is al ferskynd en diel 3 sil begjin takom jier ferskine.

lês fierder...
 

No sneon yn NODOE

De striid fan Piter Jelles en Domela út Nij Beets 5 november 2013 13:26

Iepenloftmuseum It Damshûs yn Nij Beets lit besikers ûnderfine hoe’t turf makke waard en hoe’t de feanarbeiders libben en wurken yn de perioade fan 1863 oant rûchwei 1920. Dizze omstannichheden wienen de oanlieding foar in hurde sosjale striid.

 

lês fierder...
 

Utstjoering mist ...

Universiteitsboeken stelle yn Museum Martena 3 november 2013 14:18

De 3e ôflevering fan NODOE út Museum Martena yn Frjentsjer. Yn dizze ôflevering nimt de famylje Pool it op tsjin de famylje Van der Veen. Welke team bliuwt it langste oerein en giet troch nei de heale finale?

lês fierder...
 

NODOE fanút de universiteitsbanken

Lessen oer de Fryske skiednis yn Frjentsjer 28 oktober 2013 14:00

De Martenastins  waard yn 1506 bout yn opdracht dan edelman Hessel van Martena. Sûnt 2006 hat Museum Martena plaknaam yn it gebou. Ien fan de wichtichste ûnderwerpen dy't beljochte wurdt yn it museum is fansels de universiteit fan Frjentsjer.

lês fierder...

Museum Martena

De Martenastins waard yn 1506 bout yn opdracht dan edelman Hessel van Martena. No sit Museum Martena yn it gebou. Ien fan de wichtichste ûnderwerpen dy't beljochte wurdt yn it museum is de universiteit fan Frjentsjer.
www.museummartena.nl

't Damshûs

Iepenloftmuseum It Damshûs yn Nij Beets lit besikers ûnderfine hoe’t turf makke waard en hoe’t de feanarbeiders libben en wurken yn de perioade fan 1863 oant rûchwei 1920. De omstannichheden wienen de oanlieding foar in hurde sosjale striid.
www.damshus.nl

IJstijdenmuseum

Hjir fynst alles oer de prehistoarje. Fan it momint ôf dat de Neanderthalers ûngefear 100.000 jier lyn oer de flakten fan de Fryske Wâlden lutsen oan it begjin fan ús jiertelling hawwe bewenners spoaren efter litten.
www.ijstijdenmuseum.nl

NIJ: cd Fryske Kanon

Op de cd 'Ferskes oer de Fryske skiednis' 10 ferskes en 5 karaoke-nûmers oer de Kanon fan de Fryske skiednis. Mei rock, rap en balads nimme Janneke Brakels, Sytse Broersma en oaren elkenien mei troch it ferline fan Fryslân.

Bestel hjir de nije cd.