Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Schatten uit de Middeleeuwen

Het Fries Museum in Leeuwarden presenteert vanaf 6 juni 2015 Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen. De tentoonstelling neemt je mee naar de schatkamers van het vroegmiddeleeuwse Friesland. Met fonkelende sieraden, glinsterende munten en ander blinkend goud, opgegraven uit de Friese terpen. 

Yn it nije televyzjeprogramma NO DOE stride alle wiken twa famyljes om de ear yn ien fan de Fryske topmusea. Kin dyn famylje goed gearwurkje en fynsto de Fryske skiednis nijsgjirrich? Jou dy dan no op foar dit spannende televyzjeprogramma foar de hiele famylje.

Speure nei Spoaren is een inspiratieproject voor het werken aan erfgoedonderwijs. Hoe kan de liefde voor de omgeving en het leren door overdracht uit het verleden overgebracht worden op de klas?

Op tiisdei 7 maaie wurdt foar de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis in spesjale skoalfoarstelling spile fan De Emigrant yn De Harmonie yn Ljouwert. Hast 300 learlingen sille yn de Harmonie is ferhaal hearre fan Sybolt de Haas, in emigrant dy’t fyftich jier lyn nei Kanada ta gie.

Afgelopen woensdag is de nieuwe cd met Ferskes oer de Fryske skiednis gepresenteerd op de Friese Topstukkenmarkt in het nieuwe Fries Museum. Een cd vol rocknummers, raps en ballads over de Canon van de Geschiedenis van Fryslân.

De app Novomentor biedt skoallen en musea de kâns om op folslein nije wize gear te wurkjen. Beide partijen ûntwikkelje edukative kuier- en fytsrûtes foar smartphone en tablet oer de skiednis yn de eigen omjouwing. Learlingen geane op ’en paad mei smartphones en tablets.

Ook op deze website

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.