Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster 3

Hogebeintum

Friesland in de terpentijd Ca. 600 voor Chr. tot 1000 na. Chr.

"Fryslân is het land van terpen. Vooral op de kaart in het noorden van de provincie zijn ze veel te zien. In totaal zijn er in het Friese gebied langs de Noordzeekust ongeveer duizend kleine en grote terpen te vinden. De eersten werden aangelegd rond 600 voor Christus en zij hebben tot ongeveer het jaar 1000 hun nut bewezen. Daarna werden zeedijken aangelegd en hadden de terpen geen feitelijke functie meer. Opgravingen in terpen laten zien dat er op de terpen niet alleen hardwerkende boeren leefden, maar dat er ook rijkdom was. In de terp van Wijnaldum is een prachtige fibula gevonden, een mantelspeld, opgebouwd van goud en zilver. Dat zou erop kunnen wijzen dat daar ooit een koning heeft gewoond. Maar het bewijs daarvan is nog nooit gevonden."

Ontstaan van de terpen
Bij storm en springvloed liep het vruchtbare, onbedijkte land langs de Noordzeekust onder water. Het natte kwelderland was uitermate geschikt voor veehouderij, maar als woonplaats voldeed het minder goed. Vanaf ongeveer 500 voor Christus begonnen de mensen die zich daar vanaf circa 600 voor Christus eerst alleen nog in het zomerseizoen hadden gevestigd, daarom uit plaggen en mest terpen op te werpen, verhogingen waarop in de loop der tijd huizen en hele dorpen werden gebouwd. Tot ongeveer 1000 na Christus, toen er steeds meer dijken om de kwelders werden gelegd, zouden deze terpen in functie blijven en ook steeds verder worden opgehoogd. In 1963 werden bij een wetenschappelijke inventarisatie in het tegenwoordige Friesland iets minder dan 1000 terpen geteld, terwijl recent naamkundig onderzoek uitwees dat dit aantal zelfs nog mag worden verdubbeld.

Friese koningen
In de vroege Middeleeuwen lag er in het toenmalige Friese gebied langs de Wadden- en Noordzeekust een rij van niet al te grote bewoonbare gebieden – men noemt ze heel toepasselijk wel bewoningseilanden – die zich uitstrekte van de Schelde in het zuiden tot even over de Wezer in Noord-Duitsland. Van al deze kerngewesten waren Westergo en daarna Oostergo, allebei gelegen in het tegenwoordige Friesland, het grootst en het belangrijkst. Beide gouwen hoorden tot de dichtstbevolkte gebieden in Europa.Op de terpen in deze gebieden leefden de Friezen aanvankelijk vooral van veeteelt en landbouw. Na de volksverhuizingen werd het gebied waarschijnlijk bevolkt door een ander volk. De Friezen uit de Romeinse tijd zijn dus niet dezelfden als die van na die tijd. Over de herkomst van deze nieuwe bewoners discussiëren archeologen nog steeds. In de zevende en achtste eeuw kwam ten zuiden van het Friese kweldergebied het Frankische koninkrijk op. Uit deze tijd worden Friese koningen genoemd (misschien is het trouwens beter te spreken van krijgsheren), namelijk Radboud en Aldgillis. Zij hadden hun belangrijkste steunpunt niet in het kweldergebied in het tegenwoordige Friesland, maar langs de Maas en de Rijn in Utrecht en in Dorestad. Mogelijk onder hun gezag groeide Dorestad uit tot een Europees handelscentrum.

Wijnaldum en Hogebeintum
Ook in Oostergo en vooral in Westergo was waarschijnlijk sprake van elitevorming. In de terp van Wijnaldum (bij Franeker) vonden archeologen recent gereedschap van een goudsmid en ook een prachtige mantelspeld (een fibula) die erg leek op de sieraden die in 1939 in het rijke koningsgraf van Sutton Hoo in Engeland waren gevonden. Inderdaad bestonden er in deze tijd contacten met elites in Noord-Duitsland, Scandinavië en Engeland. Friesland maakte zodoende deel uit van een omvattender Noordzee-cultuur.De hoogste terp in Friesland is, met zijn bijna negen meter, die van Hogebeintum. Het is niet alleen een goed voorbeeld van hoe zo’n terp er ooit moet hebben uitgezien, maar ook van de manier waarop er in latere tijden mee werd omgegaan.

Afgravingen
Doordat terpen meer dan anderhalf millennium lang de dichtbevolkte woonplaatsen waren geweest van mensen en vee en daardoor uit uiterst vruchtbare grond bestonden, werden ze vanaf omstreeks 1840/50 vaak afgegraven. De vrijgekomen terpaarde werd verkocht om armere grond mee te bemesten. In Hogebeintum is dat prachtig zichtbaar. De zuidkant van de terp is helemaal afgegraven zodat het nu lijkt alsof de middeleeuwse kerk aan de rand van een ravijn staat.Bij al die afgravingen kwamen tal van voorwerpen tevoorschijn en langzamerhand groeide niet alleen de belangstelling voor het leven van de terpbewoners, maar ook het wetenschappelijk karakter van het onderzoek. Hogebeintum was een van de eerste terpen die wetenschappelijk werden onderzocht. Pas na 1945, toen dan al meer dan driekwart was afgegraven, werden de overgebleven terpen tot beschermde monumenten uitgeroepen.

Goud in het Fries Museum

Het Fries Museum presenteert Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen. De tentoonstelling neemt je mee naar de schatkamers van het vroegmiddeleeuwse Friesland. Met fonkelende sieraden, glinsterende munten en ander blinkend goud, opgegraven uit de Friese terpen. Van 6 juni 2015 - 3 januari 2016.

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Terp van Wommels

Op een afgegraven terp in Wommels - de oudste van Friesland - speuren archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen naar sporen van de eerste Friezen.

Bekijk hier het filmpje.

Terp fan Hegebeintum

In besite bringe oan de terp fan Hegebeintum? Dat kin!

Een bezoek brengen aan de terp van Hogebeintum? Dat kan!

Sjoch hjir foar mear ynfo.

Replica schrijfplankje Tolsum

Met een replica kun je dicht bij de geschiedenis komen, zoals nu met het beroemde schrijfplankje van Tolsum. De replica is gemaakt voor het onderwijs en is te zien bij Tresoar.

Lees er hier meer over!

 

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

Fries Museum

It Fries Museum giet oer Fryslân en de Friezen. Oer de alve stêden en it plattelân, de haat-leafde ferhâlding mei it wetter, de syktocht nei it typysk Fryske en it plak fan Fryslân yn de wrâld.
www.friesmuseum.nl

Aanvullend materiaal over venster 3

vertakkingen

Basis Onderwijs:
Ontstaan van een terp; Afgraving terp; Koningen in de vroege Middeleeuwen.

Voortgezet Onderwijs:
Beowulf met het Finnsburgfragmint.

lesmethodes

Voortgezet Onderwijs:
Indigo Havo/VWO: deel 1, Extra: De eerste steden;
Memo Havo/VWO: deel 1, 4.3 De terpbewoners;
Sporen Havo/VWO: deel 1, 4.1 Een boerendorp.

lessuggesties

BO: Maak een van de opdrachten uit de kaartenbak van 11en30.
VO: Behandel hoofdstuk 3 uit de lessenserie Elf-en-dertig. Vensters op de Friese geschiedenis, deel 1.
BO: Hoofdstuk 3 uit Lesmateriaal bij de Fryske skiednis yn 11en30 finsters. (Cedin)

Fries Museum - Hoe houden we droge voeten. Lesprogramma BO 6-8 en VO 1-3.
HCL-De Geluksbrenger - Leeuwarden
Boek voor BO 6-8 en VO 1-2: De Geluksbrenger, hoofdstuk 1 en 2.
Leskoffer voor BO 6-8 en VO 1-2. Met orginele en replica archeologische vondsten uit de Oldehove terp.

HCL: Ondersteboven van de Oldehove - Leeuwarden

musea (er op uit)

Archeologisch Steunpunt - Hogebeintum;
Archeologisch Steunpunt - Wijnaldum;
Fries Museum - Leeuwarden;
Historisch Centrum Leeuwardene - Leeuwarden

video's

literatuur

De ferdwûne fibula (Bal, 2007)
De Geluksbrenger (Van Der Veer et al., 2011).
Terpen in Friesland (Huisman, 2014)
Terpen en terpnamen (Gildemacher, 2008);
Diggelgoud (Huisman & Salverda, 2008);
Snorhierren en in sturtsje (Reitsma-Ferwerda, 2010);
Een kijk op terpen (Britsum, 2006);
De Koningsterp van Wijnaldum (Carmiggelt, 2000);
Terpen tussen Vlie en Eems (Halbertsma, 1963);
Professor Van Giffen en het geheim van de wierden (Knol et.al., 2005);
Verborgen verleden belicht (De Langen et al., 1996);
Begraven op de terpen in Ferwerderadiel (Carmiggelt, 2000);