Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster 7

De Friese vrijheid

Liever dood dan slaaf! 1250-1498

"Liever dood dan slaaf! Die kreet verwijst naar de tijd van de Friese vrijheid en staat model voor de typisch Friese cultuur aan het eind van de Middeleeuwen. De politieke structuur in Fryslân was toen namelijk anders dan op andere plaatsen. Er was geen centraal gezag zoals in de landen om ons heen en een elite van hoge adel was er ook al niet. Graven en hertogen kenden wij niet in Fryslân. De macht hier was in handen van hoofdelingen. Dat waren plaatselijk leiders die in sterke stinzen woonden en die hun eigen, kleine legertjes hadden. Hun macht reikte vaak niet verder dan een kleine regio rondom hun woonplaats. Deze situatie heeft uiteindelijk geleid tot een aanwakkerende strijd tussen twee groepen mensen: de Schieringers en de Vetkopers. Een echte winnaar is er nooit gekomen, maar de chaos maakte wel duidelijk dat er behoefde was aan een echte baas. En dat gebeurde ook. In 1498 kwam hier een buitenlandse hertog zijn gezag vestigen: Albrecht van Saksen. Het was afgelopen met de Friese vrijheid."http://www.11en30.nu/de-canon-vensters/het-oudfriese-recht?language=ned

Frysk en frij
De tijd van de Friese vrijheid is ongetwijfeld de meest opvallende periode uit de Friese geschiedenis. De politieke structuur in Friesland week toen namelijk af van het gangbare patroon. Omdat het verschil zo opvallend was, ontstond het idee dat de Friezen meer vrijheidslievend waren dan anderen. Zo prezen vele jaren later de beroemde Duitse dichters Goethe en Heine nog altijd de vrijheidszin van de Friezen. Aan de Friese kant werd het vrijheidsideaal tot uitdrukking gebracht in de ook nu nog bekende leus ‘Frysk en frij’. Gezegden als: ‘Wij Friezen knielen alleen voor God’ en ‘Liever dood dan slaaf’ zijn pas later bedacht.

Oostergo en Westergo
Oorspronkelijk zijn er ook in Friesland graven geweest, gezagsuitoefenaars van de keizer van het heilige Roomse rijk. De Friese gebieden gingen echter niet mee in de uitbreiding van het grafelijk gezag tot wat bekend stond als ‘landsheerlijkheid’. Hoewel in theorie de keizer nog wel erkend werd, verdampte in de Friese landen het gezag van de graven. Het ontstane machtsvacuüm werd opgevuld door zogenaamde ‘landsgemeenten’, corporaties van adellijke en niet-adellijke grondbezitters, die een zwakke vorm van gezag uitoefenden. Dat verschijnsel deed zich voor in heel het toenmalige Friese gebied, van Zuiderzee tot Wezer.

Opstalboom
In de huidige provincie Friesland ontstond naast de oudere landsgemeenten Oostergo en Westergo uiteindelijk nog een derde: Zevenwouden. Verder splitsten zich een aantal kleinere landsgemeenten van Oostergo af. Na 1300 vormde zich ook net buiten Friesland een vrije landsgemeente: Stellingwerf. Ook de niet-Friestalige Stellingwervers werden sinds die tijd beschouwd als ‘Vrije Friezen’. Er is – in de dertiende en vroege veertiende eeuw – een aanzet geweest tot het ontstaan van een federatie van vrije landsgemeenten: het verbond van de Opstalboom, genoemd naar een heuveltje in het nu Duitse Oost-Friesland. Daar kwamen vertegenwoordigers van de Friese landen jaarlijks bijeen op de dinsdag na Pinksteren. Na 1327 zijn er echter niet meer van dergelijke bijeenkomsten geweest.

De Schieringers en de Vetkopers
In 1345 deed de graaf van Holland, die erkenning eiste als heer van Friesland, een inval bij Stavoren. Hij werd vernietigend verslagen in de bekende slag bij Warns, die trouwens niet bij Warns maar bij Stavoren heeft plaatsgevonden. Ondanks die overwinning heeft de Friese vrijheid uiteindelijk toch niet stand gehouden. De oorzaak daarvan is lang gezocht in de strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers.Het is onzeker waar die twee eigenaardige namen vandaan komen, al staat wel vast dat de tegenstelling tussen de beide ‘partijen’ zijn oorsprong had in Westlauwers Friesland. Toch is er in 1413-1422 een oorlog geweest tussen Schier en Vet waar ook de stad Groningen, de Groninger Ommelanden en Oost-Friesland bij betrokken waren. In de regel ging de strijd echter om plaatselijke machtsposities.De strijd tussen Schieringers en Vetkopers speelde zich voor een groot deel af in de tijd dat in bijna alle Friese gebieden de ‘hoofdelingen’ de machtigste groep vormden in de maatschappij. Hoofdelingen, die dikwijls uit oudere, min of meer adellijke families stamden, woonden op ‘stinsen’ (versterkte huizen), hadden privélegertjes en oefenden de heerschappij uit over een meestal beperkt gebied. Mogelijk is de overal oplaaiende strijd om de plaatselijke heerschappij tussen hoofdelingen de belangrijkste oorzaak geweest van het ontstaan van de beide ‘partijen’.

Vetes en bloedwraak
De strijd zoals die in de tijd van Schier en Vet plaatsvond, was in principe gebonden aan de regels van het veterecht. Vete kan worden omschreven als de toestand van oorlog tussen families. De oorsprong moet worden gezocht in bloedwraak, dat is het recht van de familie van een door doodslag omgekomen persoon om wraak te nemen op de moordenaar en zijn familie. Omdat er in Friesland geen sterk overheidsgezag was en geen geweldsmonopolie van de overheid, kon het vetewezen hier langer voortbestaan dan in de omringende landen.In 1498 is er een eind gekomen aan de Friese vrijheid. Een buitenlandse legeraanvoerder, hertog Albrecht van Saksen, werd toen door de keizer tot erfelijk ‘gubernator’ (keizerlijke stadhouder) over Friesland aangesteld. Daarmee begon voor Friesland een nieuwe tijd, de tijd van vorstenheerschappij. Overal in West-Europa nam toen trouwens de vorstenmacht toe, met Zwitserland als opvallende uitzondering.

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)

Der op út

In de schierstins in Feanwâlden tonen kaarten, filmpjes, tekeningen, foto’s, door krijgsgeweld beschadigde schedels en ander archeologisch materiaal de tijd van de hoofdelingen, de boerenadel in deze provincie.

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

EnToen.nu Floris V

Dit finster slút oan by "Floris V: een Hollandse graaf en ontevreden edelen" fan EnToen.nu

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

Aanvullend materiaal over venster 7

vertakkingen

Basis Onderwijs:
Topografie Friesland toen; Slag bij Warns/Stavoren; Schieringers en Vetkopers.

Voortgezet Onderwijs:
Feodale stelsel; Het heilige Roomse Rijk; Veterecht; Komst centraal gezag.

lesmethodes

Basis Onderwijs:
De Brandaan: groep 5, Tijd van monniken en ridders;
De Trek: groep 5, Leven in de middeleeuwen.

Voortgezet Onderwijs:
Indigo VMBO kgt: deel 1, 4.2 Boeren zonder vrijheid;
Indigo Havo/VWO: deel 1, 6.2 Steden regelen het zelf;
Sprekend Verleden Havo/VWO: deel 1, 6.1 / 6.3;
Memo Havo/VWO: deel 1, 5.4 Bestuur en rechtspraak;
Sporen Havo/VWO: deel 1, 4.2 Een standensamenleving;
Sfinx Havo: deel 1, 5.1 Een wandeling door de middeleeuwse stad.

lessuggesties

BO: Maak een van de opdrachten uit de kaartenbak van 11en30.
BO: Hoofdstuk 7 uit Lesmateriaal bij de Fryske skiednis yn 11en30 finsters. (Cedin)
VO: Behandel hoofdstuk 7 uit de lessenserie Elf-en-dertig. Vensters op de Friese geschiedenis, deel 1.

musea (er op uit)

Fries Museum - Leeuwarden;
Opstalboom - Aurich (Oost-Friesland);
Schierstins - Feanwâlden;
Tresoar - Leeuwarden;
Rode Klif - Skarl

video's

De Friese Vrijheid, langere aflevering 11en30 (aflevering 4, 1e deel, Omrop Fryslân, Tsjek)
As stiennen prate: de Skierstins (YouTube, Omrop Fryslân Skoaltv, Tsjek)

literatuur

De aventoeren fan Oebele en Abele. Fryske Frijbûtsers. (stripboek- Cornelissen, 2015)
De avonturen van Oebele en Abele. Friese Vrijbuiters. (stripboek- Cornelissen, 2015)
Focke en de belegerde stad (Letterie, 2005)
Focke en het geheim van Magnus (Letterie, 2005)
De taal van recht en vrijheid (Vries, 2012)
Schieringer fortuin (Gerrits, 2009)
De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners (Noomen, 2009)
De Schierstins, een ongekende schat ((Boon, 2008)
Fryslân, staat en macht 1450-1650 (Frieswijk et al., 1999);
Het Heilige Roomse Rijk en de Friese vrijheid (Vries, 1986);
Stellingwerf in het licht van de Friese vrijheid (Vries, 1999);
Staatsvorming in Zwitserland en Friesland in de late Middeleeuwen: een vergelijking (Vries, 1999).