Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster 13

Water

Zoet en zout, vriend en vijand 600 voor Christus ' 2008

"Fryslân heeft niet alleen altijd straat tegen het water moeten voeren, maar ook strijd ophet water. De Friezen hebben sinds 1597 eeuwenlang een eigen admiraliteit gehad, een marine. Deze vloot lag eerst in Dokkum en verhuisde later naar Harlingen. De admiraliteit was een soort van douane, maar ook een heuse kleine oorlogsvloot, die het land en de zee moest beschermen tegen kapers en buitenlandse oorlogsschepen. Echter, de grootste vijand van Fryslân was meestal het water zelf. Altijd weer dreigden er overstromingen. Maar in de 16e eeuw begonnen de Friezen ook steeds meer de voordelen van het water te zien. Vaarten en kanalen werden gegraven en daardoor konden de elf steden zich ontwikkelen."

Overal in en rond Friesland stroomt water. Greppels, sloten, tochten, rivieren, meren, de Waddenzee, het IJsselmeer, de Noordzee. Zoet en zout. Vriend en vijand. Er heeft in de Friese geschiedenis lang een wankel evenwicht bestaan tussen de kansen die het water bood en de dreiging die het vormde. De kansen lonkten, maar men moest leren omgaan met de dreiging.

Terpen, dijken en gemalen
In de terpentijd (vanaf 600 vóór tot ongeveer 1000 na Christus) overspoelde het water bij gelegenheden het land. Dat had ook positieve kanten, want het zeewater zette vruchtbare zeeklei af en de vaarwegen naar buiten waren onbelemmerd. Om daarvan te kunnen profiteren wierpen de bewoners terpen op. In de Middeleeuwen werd begonnen met het indijken van het land. De ‘gouden hoepel’, zo werden de zeedijken ook wel genoemd. Maar daarmee was nog lang niet de mate van beheersing bereikt waaraan we tegenwoordig gewend zijn. Pas in de negentiende en ook twintigste eeuw leerde men dankzij bemaling van de Friese boezem – onder andere door het monumentale Wouda-gemaal bij Lemmer – het waterpeil zowel binnen- als buitendijks te beheersen. Ook nu de zeespiegel door de opwarming van de aarde steeds verder rijst, is de dreiging nog niet verdwenen.

Handel
Water betekende voor het leven van alledag in de eerste plaats bedrijvigheid en handel. De Friese handel uit de vroege Middeleeuwen mag dan het bekendst zijn – de Friezen beheersten toen de Noordzee – , ook in latere tijden speelden Friese schippers een belangrijke rol. In de tiende tot twaalfde eeuw waren ze dominant aanwezig op de Oostzee en tot ver in Rusland. Staveren en ook Bolsward sloten zich nog weer later aan bij de Hanze en in de tijd van de Republiek voeren vele Friese schippers voor Amsterdamse reders op de kleine vaart, dus de kustvaart langs de Atlantische kust van Europa en die op de Oostzee. Een op de vier schepen die door de Sont naar een Oostzeehaven voeren, had in 1748 een Friese bemanning.

Waternetwerken
Ook in de Friese economie zelf speelde het water een onmisbare rol. In een tijdvak waarin het vervoer over de nog onverharde wegen niet weerbestendig was en dus onzeker, betekende water ook de zekerheid van regelmatig personen- en goederenvervoer. Onder toezicht van het centraal gezag werd vanaf ongeveer 1500 een uitgebreid systeem van kanalen en vaarten aangelegd. Het was een fundament onder de vroegkapitalistische Friese markteconomie. De elf steden kregen vanaf de late zestiende eeuw als markt- en overslagplaatsen in dat waternetwerk steeds meer een centrumfunctie. Ze ontwikkelden zich daardoor ook tot een politieke machtsfactor. Zoals tegenwoordig bedrijventerreinen zich langs de snelweg vestigen, zo ontstonden in tal van Friese steden langs het water uitgebreide koopliedenwijken (bijvoorbeeld het Vliet bij Leeuwarden).

Vervening en admiraliteit
Ook de vervening in de zuidoostelijk gelegen gedeelten van Friesland – turf was een kostbaar exportartikel – kon in de zeventiende eeuw alleen dankzij speciaal gegraven kanalen plaatsvinden. Ook in dit gebied groeiden langs het water handelsplaatsen als Heerenveen en Drachten. Sommige steden kregen door hun centrale ligging aan het water politieke en militaire meerwaarde. De admiraliteit van Friesland – vergelijkbaar met onze huidige marine – was van 1597 tot 1645 gevestigd in Dokkum en daarna tot 1795 in Harlingen. De oorlogsvloot die in deze havens lag, had tot taak om de handel over zee te beschermen.

Toerisme
In de negentiende eeuw nam het belang van de rechtstreekse handel op het buitenland af. Het water dient vanaf die tijd – vanuit economisch oogpunt – in toenemende mate het vermaak. De Friese meren en de Wadden trekken zomers tal van watersporttoeristen. Het befaamde ‘skûtsjesilen’ markeert die overgang van bedrijvigheid naar ferdivedaasje: op oude vrachtschepen wordt nu om het hardst gezeild. De toeristenindustrie is in Friesland één van de belangrijkste bedrijfstakken geworden en zo wordt er met water nog steeds geld verdiend.

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Hert fan Fryslân

In Museum Hert fan Fryslân in Grou komt u alles te weten over de gebroeders Halbertsma, water en Sint Piter. 

Klik hier voor meer info over het museum, openingstijden en entree.

Museum Hindeloopen

Maak kennis met Hindelooper klederdracht, schilderwerk en interieurs. Ook de visserij, scheepvaart en de haven komen aan bod. Voor het basisonderwijs zijn er speciale programma's.

Klik hier voor meer info.

EnToen.nu Beemster e.a.

Dit finster slút oan by "De Beemster: Nederland en het water" en "Watersnood: De dreiging van het water" fan EnToen.nu.

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

Woudagemaal

Yn it Woudagemaal belibbet elkenien de sfear fan eartiids en de mooglikheden fan no. Mei help fan ymposante stoommasjines moatte de kandidaten soargje foar droege fuotten. Krije sy it oerstallige wetter út de Fryske boezem op tiid nei de Iselmar?

www.woudagemaal.nl

Nei it Fries Museum

‘Hoe houden we droge voeten?’ Een lesprogramma voor PO en VO over hoe Friesland vroeger, nu en in de toekomst omgaat met water.

Klik hier voor meer info.

Aanvullend materiaal over venster 13

vertakkingen

Primair Onderwijs:
Skûtsjes; Gemalen en watermolens; Walvisvaart; Zuiderzee wordt IJsselmeer; De zee als vijand en vriend: vissers en boeren; Ramp Peasens-Moddergat.

Voortgezet Onderwijs:
Oostzeehandel; Admiraliteit; Slachtedyk; Fryslân op het ijs.

lesmethodes

Primair Onderwijs:
De Brandaan: groep 8, Tijd van regenten en vorsten;
De Trek: groep 6, De gouden eeuw.

Voortgezet Onderwijs:
Indigo VMBO kgt: deel 1, 6.4 Nederlanders overzee;
Indigo Havo/VWO: deel 1, 7.5 Varen en veroveren.

lessuggesties

BO: Maak een van de opdrachten uit de kaartenbak van 11en30.
VO: Behandel hoofdstuk 13 uit de lessenserie Elf-en-dertig. Vensters op de Friese geschiedenis, deel 1.

musea (er op uit)

Regionale gemalen en molens zoals het Woudagemaal;
Fries Scheepvaart Museum - Sneek;
Het Admiraliteitshuis - Dokkum;
Zuiderzeemuseum - Enkhuizen;
Het Hannemahuis - Harlingen.

video's

literatuur

Wadden: Verhalend landschap (Abrahamse, 2005);
Friese meren (Bok et al., 2007);
Het Ir. D.F. Woudagemaal (Boonstra et al., 2012);
Friese meren (Gildemachter et al., 2009);
Water (De Jong, 2011);
Rondom Zuiderzee en IJsselmeer (Libro, 2004);
Winter oan see (Van Der Meer, 2010); Wadgids (Oosterbaan, 1998);
De admiraliteit van Friesland (Roodhuyzen, 2003);
De wereld van het Friese landschap (Schroor, 1993);
De Friesche Admiraliteit boven water (Smits, 1996).