Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster 1

De Koe

De komst van boeren en koeien Ca. 3400 voor Christus

"De geschiedenis van Fryslân begint eigenlijk met de komst van…. de koe. De eerste echte bewoners van Fryslân waren namelijk melkveehouders. Ergens rond 11.000 voor Christus waren er al mensen in Fryslân. Maar dat waren jagers, die een zwervend bestaan leidden. Rond 3400 voor Christus kwamen de eerste boeren en hun koeien hier naartoe. Zij settelden zich en voerden op grote schaal landbouw in. Van deze eerste bewoners is aardewerk gevonden: bekers die de vorm van een trechter hebben. Daarom wordt deze eerste beschaving in Fryslân ook wel trechterbekercultuur genoemd."

Us Mem
Aan de Harlinger Singel in Leeuwarden staat een groot bronzen beeld van een koe. Het is gemaakt in 1954 en stelt de ideale Friese stamboekkoe voor. ‘Us mem’ (‘onze moeder’) heet het beeld in de volksmond. Friesland heeft inderdaad aan de koe veel te danken – met haar melk en boter en met het beroemde Friese stamboekvee heeft de provincie naam gemaakt. Bovendien is de koe, bijna vanaf de oudste tijd, een van meest constante elementen in de Friese geschiedenis. De koe was er zelfs eerder dan de mensen die zichzelf voor het eerst Fries noemden.

Gunstige levensomstandigheden
De mogelijkheden voor het ontstaan van cultuur worden bepaald door het landschap. Archeologisch onderzoek laat zien dat juist in het Noordwesten van Europa, langs de kust van de Noordzee, het aantal koeien relatief hoog lag. Dat ligt ook voor de hand, want hier waren de levensomstandigheden voor het vee gunstig. Om voldoende te kunnen eten heeft een koe op het kwelderland één hectare grond nodig, tegen zes hectare op zandgrond. Dit verklaart ook het later betrekkelijk hoge aantal inwoners in het Friese terpengebied. Het heeft lang geduurd voordat het zover was. De oudste bewoning in het tegenwoordige Friesland dateert van ongeveer 11.000 voor Christus. Door de IJstijd lag de zee veel lager dan tegenwoordig en het landschap was nog een koude en kale toendra waarop de mensen jaagden op rendieren en voedsel verzamelden. Pas na het einde van de laatste IJstijd (ca. 8.000 voor Christus) veranderde het klimaat zodanig dat er bomen begonnen te groeien. Daarna nam de bewoning langzamerhand toe, maar deze bestond nog wel zo’n 5000 jaar hoofdzakelijk uit rondtrekkende jagers en verzamelaars.

Trechterbeker-mensen
De opkomst van het boerenbedrijf vond in het latere Friese gebied – want de mensen noemden zichzelf nog geen Friezen – pas later plaats, ongeveer in 3400 voor Christus. De eerste boeren woonden op het zand, ongeveer in de tegenwoordige Wouden en in Gaasterland. Op grond van het aardewerk dat van hen is teruggevonden, worden ze Trechterbeker-mensen genoemd. Hun sporen hebben ze achtergelaten in het gebied van Groot-Brittannië tot en met Bulgarije. Ze zijn ook bekend geworden door hun hunebedden. Van deze eerste boeren is een (gerestaureerde) grafheuvel te zien bij Bakkeveen.

Van de Wouden naar de vruchtbare kwelders
Het oudste bewijs van de activiteiten van deze prehistorische boeren in het tegenwoordige Friesland is aangetroffen op een zandrug bij Bornwird bij Dokkum. Daar vonden archeologen een akker die dateert uit ongeveer 3000 voor Christus. Deze boeren hielden vee en hadden ook wat bouwland. Herders lieten in het voorjaar en de zomer het vee weiden in velden aan de rand van het zand of op de klei. In de eeuwen daarna nam de bewoning van de zandgronden in de Wouden toe, om in het laatste millennium voor het begin van de jaartelling weer af te nemen. Door een sterke groei van het veen raakte steeds meer boerenland overwoekerd. Uiteindelijk raakten de Wouden merendeels ontvolkt en trokken de mensen met hun vee naar de zeer vruchtbare kwelders – de tegenwoordig ingedijkte kleistreken – waar ze terpen opwierpen om op te wonen. Dat vond plaats vanaf ongeveer 600 voor Christus.

Ouder dan de Friezen
De koeien uit deze tijd zagen er heel anders uit dan ‘Us Mem’. Ze waren in ieder geval een stuk kleiner. In de loop van de tijd hebben er een hoop verschillende koeien in Friesland rondgelopen: van groot, klein, roodbont, muisgrijs, zwart-wit, blaarkop tot en met de blonde d’Aquitaine. Maar al duizenden jaren, en ook toen er nog helemaal niet van Friese grond gesproken kon worden, hebben er koeien in het land gestaan. Zo is de koe een van de meest constante verschijningen uit de Friese geschiedenis en daarom niet alleen een producent van melk, boter en kaas, maar ook van Friese identiteit.

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

EnToen.nu Hunebedden

Dit finster slút oan by 'De Hunebedden' fan EnToen.nu.

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

Frysk Lânboumuseum

De Fryske skiednis eins begjint mei de komst fan de ko en oant no ta is de lânbou noch hieltiid fan grut belang foar ús provinsje. Yn it Frysk Lânboumuseum kinst alles fine oer dy libbendige skiednis fan de lânbou.
www.frysklanboumuseum.nl

In klip by De Ko

Der is no ek in klip by it nûmer fan De Ko. Swing en sjong mei mei Janneke Brakels en Anna Marije Bloem!

 

 Besjoch him hjir!

Aanvullend materiaal over venster 1

vertakkingen

Basis onderwijs:
Vuurstenen gereedschap: jagers/verzamelaars tegenover boeren; De weideboerderij (de Germaanse lange hut); Stamboekvee.

Voortgezet onderwijs:
Geologie fan Fryslân: zand en klei, ijstijden, pingo’s; Trechterbekers; Archeologische sporen van bewoning.

lesmethodes

Basis onderwijs:
De Brandaan: groep 5, Tijd van jagers en boeren;
De Trek: groep 5, Boeren en dorpen;
De Trek: groep 7, Van jager naar boer.

Voortgezet onderwijs:
Indigo VMBO kgt: deel 1, 1.3 Wonen op één plek;
Indigo Havo/VWO: deel 1, 1.5 Mensen leven samen;
Memo Havo/VWO: deel 1, 1.1 Een nieuwe manier van leven;
Sporen Havo/VWO: deel 1, 1.3 Jagers en Boerinnen;
Sfinx VMBO kgt: deel 1, 1.2 Leven van de natuur en het land;
Sfinx Havo: deel 1, 1.5 Prehistorische mensen in Nederland.

lessuggesties

BO: Maak een van de opdrachten uit de kaartenbak van 11en30.
VO: Behandel hoofdstuk 1 uit de lessenserie Elf-en-dertig. Vensters op de Friese geschiedenis, deel 1.

Lesbrief Frysk Lânbou Museum - De Koe (download)
BO: Hoofdstuk 1 uit Lesmateriaal bij de Fryske skiednis yn 11en30 finsters. (Cedin)

musea (er op uit)

Fries Landbouw Museum - Earnewâld;
Fries Museum - Leeuwarden;
Grafheuvel - Bakkeveen;
Hunebedcentrum - Borger.
Het Hunebed van Gaasterland - Rijs;
IJstijdenmuseum - Buitenpost;
It Griene Nêst - Sumar;
Museum Opsterland - Gorredijk.

video's

De koe, langere aflevering 11en30 (aflevering 1, deel 1, Omrop Fryslân, Tsjek).
De laatste Friese koe (NPO, Andere Tijden);
Hunebedden (Zapp);
Hunebedden (Schooltv);
De eerste boeren (Schooltv).

literatuur

De Blauwe Seilbokse (Santema, 2011);
Boeren yn de Fryske Wâlden (Steehouwer, 2005);
Ogenblik. Uit het leven van de Friese roodbonte koe Janna 32 (Diever, 2012);
De Friese koe (Stegenga, 2008)
Het grote boek van de dieren op de boerderij (Masson-Deblaize e.a, 2004);
Koeien (Renee, C. e.a, 2011);
Boerderij in bedrijf (Menkveld e.a, 2002);
Besmet gebied (Schouten-Verrips, 2001);
Koe.nl (Felius e.a, 2008);
KoeBoek (Hesp, 2009)
Archeologie van Friesland (Bos, 1995);
Nederland in de prehistorie (Louwe Kooijmans et.al., 2005)

websites