Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster 30

De Afsluitdijk

Friesland verbonden met Holland 1932

"Het is de grootste ingreep in het Nederlandse landschap: de bouw van de Afsluitdijk. Een complete zee werd een groot binnenmeer, vijf provincies werden in een klap verlost van overstromingsgevaar, honderden hectares polderland kwamen erbij en Noord-Nederland kreeg een directe verbinding met de Randstad. Op 28 mei 1932 werd midden op zee het laatste gat gesloten en was de Zuiderzee ineens IJsselmeer. De aanleg van de Afsluitdijk was het hoogtepunt in een eeuwenlang gevecht dat ons land had geleverd met de zee. Het was ook een hoogtepunt voor de Friese automobilisten, die nu zo nu en dan naar Amsterdam konden rijden. Maar het was een dieptepunt voor alle vissers die hun brood verdienden op de Zuiderzee. De zoute zee, rijk aan vis, is verloren gegaan, en komt nu alleen nog maar voor in oude verhalen, op foto’s en in liedjes."

Mijlpaal in de waterstaatgeschiedenis
Op 28 mei 1932 werd midden op zee tussen Zurich en Wieringen het laatste gat in de Afsluitdijk gedicht. Het was een belangrijke mijlpaal in de waterstaatgeschiedenis van Friesland en ook Nederland. De Zuiderzee was verleden tijd geworden en heette nu IJsselmeer. Ze zou alleen nog bezongen worden in balladen, zoals ‘It lot fan Tea’ en ‘De Zuiderzeeballade’ van Willy van Hemert. De aanleg van de Afsluitdijk markeerde een belangrijke overgang van waterwegen naar autowegen als hoofdinfrastructuur. Bovendien, Holland was nu ook vanuit het noorden over land bereikbaar.

Cornelis Lely
Aan dit waterstaatkundig meesterwerk zal altijd één naam verbonden blijven, die van Cornelis Lely (1854-1929), de Amsterdamse ingenieur die de plannen uitwerkte. Zijn beeld staat op de Afsluitdijk en er is een hele nieuwe stad in Flevoland naar hem genoemd. In 1932 was hij er echter niet meer bij. Drie jaar tevoren was hij overleden, maar hij had in 1927 nog wel het begin van de aanleg van de Afsluitdijk tussen Wieringen en Zurich meegemaakt.

Stoommachines
De aanleg van de Afsluitdijk was een belangrijk sluitstuk in een eeuwenlange ontwikkeling van bedijking en inpoldering. Die was al voor het begin van de jaartelling begonnen met de aanleg van kleine poldertjes en later door de aanleg van binnendijken en het droog maken van grote meren. Er is aan de aanleg van de Afsluitdijk veel discussie voorafgegaan. De mensen zagen de Zuiderzee al heel lang als een ernstige bedreiging. Overstromingen als die van 1825, die ontzettend veel slachtoffers maakte en zware schade aanrichtte, speelden op in het collectief geheugen. Omdat de technische mogelijkheden er nog niet waren, bleef inpoldering echter lang een wensdroom. Net voor Cornelis Lely werd geboren, in 1854, was met hulp van stoomgemalen de grote Haarlemmermeer, ten zuidwesten van Amsterdam, drooggelegd. Stoommachines waren toen iets nieuws.

Zuiderzeevereniging
De afdamming van de Zuiderzee leek toen nog ver weg, maar toch durfden sommigen daar nu aan te denken. De plannen kwamen eerst niet verder dan de tekentafel, maar dat veranderde toen Kamerlid Age Buma uit Hindeloopen en Statenlid Pieter van Diggelen uit Zwolle, beiden liberaal, op 4 januari 1886 de Zuiderzeevereniging oprichtten. Ir. Lely werd belast met het technische werk van de vereniging. Tussen toen en 1924 is Lely een aantal keren minister van waterstaat geweest. Vooral van de kant der Zuiderzeevissers, die zich in hun bestaan bedreigd zagen, ontstond er behoorlijk wat oppositie tegen de plannen.

De wet op de Zuiderzeewerken
Tenslotte kwam de natuur Lely te hulp. Midden in de Eerste Wereldoorlog, in januari 1916, braken de dijken in Noord-Holland en Gelderland. De politiek kwam tot inkeer. Het gevaar van overstromingen was reëel en bovendien hadden de ervaringen met voedseltekorten in de Eerste Wereldoorlog duidelijk gemaakt dat uitbreiding van de landbouwgronden noodzakelijk was. In 1918 stemden beide Kamers daarom in met de wet op de Zuiderzeewerken. In 1924 kwam de Amsteldiepweg gereed, die Wieringen met de vaste wal verbond en in 1926 de proefpolder bij Andijk. In 1930 viel de Wieringermeer droog.

Gevolgen
De aanleg van de Afsluitdijk had veel gevolgen voor de buitendijkse waterstaat. Het Wad veranderde erdoor. Doordat de afwatering zich verlegde, veranderden platen en slinken van plaats. Tegelijk werd het Wad in de voorstelling van de mensen ook een veel duidelijker begrensde entiteit. In het verlengde van de aanleg van de Afsluitdijk, bedoeld als beveiliging tegen overstromingen, kan ook de bedijking en drooglegging van de Lauwerszee genoemd worden (1960-1969).

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

EnToen.nu Crisisjaren

Dit finster slút oan by "De crisisjaren: Samenleving in depressie" fan Entoen.nu

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

Nei it Fries Museum

‘Hoe houden we droge voeten?’ Een lesprogramma voor PO en VO over hoe Friesland vroeger, nu en in de toekomst omgaat met water.

Klik hier voor meer info.

Aanvullend materiaal over venster 30

vertakkingen

Primair Onderwijs:
Zuiderzee wordt IJsselmeer; De zee als vijand en als vriend: Vissers en boeren; Ramp Paesens-Moddergat; Afsluitdijk in de oorlog.

Voortgezet Onderwijs:
Verkeer van zee naar de dijk, contact Friesland - Randstad; Ontstaan van de Waddenzee en huidige status wad; Bedijking Lauwerszee; Strategische betekenis van de dijk.

lesmethodes

Primair Onderwijs:
De Brandaan: groep 6, Tijd van televisie en computer;
De Trek: groep 6, Nederland na de oorlog.

Voortgezet Onderwijs:
Indigo Havo/VWO: deel 3, 2.2 De economische crisis.

musea (er op uit)

Kazemattenmuseum - Kornwerderzand;
Monument Afsluitdijk - Afsluitdijk;
Nationaal Park Lauwersmeer - Lauwersoog;
Tresoar - Leeuwarden;
Nieuwland Erfgoed Centrum - Lelystad;
Zuiderzeemuseum - Enkhuizen.

literatuur

Afsluitdijk 1940 (Brongers, 2005);
Vissen op een zoete zee (Gmelich Meijling-van Hemert, 2008);
De stelling Kornwerderzand (Van Deventer et al., 1990);
Verover mij dat land (Van Der Ham, 2007);
Het schrale eind (Sleeuwenhoek, 2006).