Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster 14

De calculerende boer

Het rekenboek van Rienck Hemmema 1569-1573

"Fryslân staat tegenwoordig niet meteen bekend als een sterke, moderne economische regio, maar dat is wel anders geweest. De Friese landbouw was eeuwenlang vooruitstrevend en ondernemend. Al in de 16e eeuw waren de boeren hier slimmer dan in de meeste andere gebieden van Europa. Op veel plaatsen om ons heen maakten de boeren datgene dat ze verbouwden meestal zelf op. In Fryslân werd toen al behoorlijk grootschalig en commercieel geboerd. Dat wij dat weten hebben wij te danken aan Rienck Hemmema. Hij was een grote boer in Hitzum. Hemmema hield een kasboek bij van wat hij verbouwde, wat zijn kosten en wat zijn opbrengsten waren. Van hem weten wij dat hij en andere grote boeren niet zozeer voor eigen volk produceerden, maar dat zijn de opbrengst van het land het liefst verkochten op de nationale en internationale markt."

Kasboek
Rienck Hemmema was een voorname herenboer uit het dorp Hitsum (vlak onder Franeker). In de jaren tussen 1569 en 1573 hield hij een kasboek bij. Ieder jaar opnieuw, week na week, maand na maand, noteerde hij wat hij aan inkomsten had en wat hij uitgaf. Ook schreef hij op – soms in het Fries, dan weer in het Nederlands – welke werkzaamheden hij en zijn knechten verrichtten. Wat verdienden knechten en dienstmeiden? Welke werkzaamheden verrichtte hij door het jaar heen? Wat kostte het om zaaigoed te krijgen en hoeveel winst leverde dat uiteindelijk op? In zijn boek hield hij ook de belangrijke gebeurtenissen in zijn gezin en familie bij. Hierbij gebruikte hij soms zelfs het Latijn. Dit kasboek van een boer is een van de bijzonderste geschriften die uit de Friese geschiedenis bewaard zijn gebleven. In West-Europa zijn uit deze tijd namelijk maar enkele van dergelijke nauwkeurige bedrijfsadministraties overgebleven.

Afhankelijk van landbouw
Uit Hemmema’s geschrift kan men opmaken hoe een Fries boerenbedrijf aan het eind van de zestiende eeuw werd gerund. Belangrijker is nog dat het boek zo ook laat zien hoe de Friese landbouw in de periode voor 1650 als moderne, gespecialiseerde landbouweconomie een fundament kon worden onder de zeventiende-eeuwse bloei van de Friese en Nederlandse cultuur die we kennen als de Gouden Eeuw.

In Friesland bestonden er rond 1500 zo’n 10.000 (stemhebbende) boerderijen. In 1793 werden er 9.942 boerenbedrijven geteld. De economische voorspoed in Friesland in deze periode, die zich bijvoorbeeld uitte in een enorme groei van de stedelijke bevolking en in een steeds luxer consumptiepatroon, was in hoge mate afhankelijk van de landbouw. Een min of meer gelijk aantal boerderijen draaide dus een steeds hogere productie. Dankzij Rienck Hemmema’s rekenboek weten we hoe dit mogelijk was.

Commerciële agrarische economie
Al die boerenbedrijven stonden namelijk niet als kleine, grotendeels zelfvoorzienende dorpse bedrijfjes los van elkaar, maar waren in hoge mate gericht op de steden en op de markt. Boeren waren in Friesland ondernemers, ‘farmers’ – marktgerichte boeren, geen ‘peasants’ – geen zelfvoorzienende keuters. Met andere woorden, Rienck Hemmema investeerde in zijn bedrijf met de bedoeling winst te maken.

Hij kocht bijvoorbeeld de mest van de Franeker stedelingen op, om er zijn land vruchtbaarder mee te maken. Aan de andere kant leverde hij de stedelingen tarwe om brood van te bakken. Zelf aten hij en zijn huishouding en zijn knechten ondertussen liever brood van het veel goedkopere rogge dat hij inkocht. Deze houding kenmerkte de landbouw als geheel. De commerciële agrarische economie (zoals ze wordt aangeduid), stond in het Friesland van de zestiende eeuw, door deze ambitie om de winst uit het bedrijf te maximaliseren, op een peil dat men elders in Europa vaak pas in de negentiende eeuw tegenkomt.

Een Friese Kroniek
In de Friese (en trouwens ook Hollandse) samenleving als geheel leidde deze houding ertoe dat er door de overheid ruim geïnvesteerd werd in de mogelijkheden om op de ‘markt’ vraag en aanbod bij elkaar te kunnen brengen. Zo werd de infrastructuur in Friesland in de zestiende en zeventiende eeuw verrijkt met een uitgebreid wegennet en vooral met waterwegen. Gedurende de zeventiende eeuw begonnen stedelingen en ook boeren de nieuw verworven rijkdom steeds meer te besteden aan luxe artikelen die hun status bevestigden: gordijnen, tinnen borden, kleren, sieraden, meubelen, boeken. Zo liet Rienck Hemmema bijvoorbeeld in 1572 voor twee goudguldens en zes stuivers een Friese kroniek overschrijven om er ‘s avonds na het werk in te kunnen lezen. In zijn rekenboek maakte hij er tussen de bedrijven door – ‘mest gekocht’, ‘koren laten mouten’, ‘koe gekalfd’ – melding van.

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

Frysk Lânboumuseum

De Fryske skiednis eins begjint mei de komst fan de ko en oant no ta is de lânbou noch hieltiid fan grut belang foar ús provinsje. Yn it Frysk Lânboumuseum kinst alles fine oer dy libbendige skiednis fan de lânbou.
www.frysklanboumuseum.nl

Aanvullend materiaal over venster 14

vertakkingen

Primair Onderwijs:
Het boerenleven in het verleden; Welke landbouwproducten gebruiken we nu? Het onveilige leven op het platteland in het verleden.

Voortgezet Onderwijs:
Rol van de boer – en zijn vrouw! – toen en nu in de economie; Verhouding landbouw – totale economie; Infrastructuur Friesland (vervoer van landbouwproducten); Rol gemengd bedrijf.

lesmethodes

Voortgezet Onderwijs:
Memo Havo/VWO: deel 1, 6.4 Op zoek naar goud en specerijen.

lessuggesties

PO: Maak een van de opdrachten uit de kaartenbak van 11en30.
VO: Behandel venster 14 uit de lessenserie Elf-en-Dertig. Vensters op de Friese geschiedenis, deel 2.

musea (er op uit)

Bezoek een boerderij, via bijv. Met de klas de boer op.
De Waach - Ljouwert;
Fries Landbouw Museum - Earnewâld;
Tresoar - Ljouwert.

video's

literatuur

De Greidhoeke: Lân en minsken fan 800 oant 1800 en letter (Breuker, 2012);
Drie eeuwen Friesland (Faber, 1973);
Friesland, staat en macht 1450-1650 (Frieswijk et al., 1999);
Rekenboeck off Memoriael (Hazelhoff, 1991);
Een Fries landbouwbedrijf in de tweede helft van de zestiende eeuw (Slicher van Bath, 1958).