Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster 24

Domela en Piter Jelles

Armoede en charisma 1880-1900

"Twee mannen die een grote strijders waren voor een rechtvaardige wereld, die vochten voor hetzelfde, verheven ideaal, maar die uiteindelijk grote rivalen werden. Dat waren Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Piter Jelles Troelstra. Aan het eind van de negentiende eeuw waren zij de belangrijkste leiders van het socialisme, de politieke stroming die toen sterk in opkomst was. Fryslân was een van de eerste gebieden in Nederland waar het socialisme veel aanhangers kreeg. Domela werd de eerste socialist in het parlement en Troelstra was de oprichter van de eerste echte socialistische partij. Schouder aan schouder begonnen zij het gevecht voor een beter bestaan voor de arme arbeiders. Maar al gauw werden de mannen het steeds minder goed eens over de wijze waarop zij dan precies de strijd wilden voeren. Uiteindelijk eindigden beide politieke carrières nogal teleurstellend. Maar de betekenis van zowel Domela als Troelstra voor de situatie van de arbeiders is groot geweest."

Verzet tegen de ellendige omstandigheden
Aan het eind van de negentiende eeuw verkeerden veel inwoners van Friesland in armoedige omstandigheden. In parlement en pers werd gesproken van ‘het arme Friesland’. Directe oorzaak was de landbouwcrisis van de jaren tachtig. Maar al veel langer had zich in Friesland een onderlaag gevormd van mensen die in ellendige omstandigheden leefden – in plaggenhutten op heidevelden en in ongezonde eenkamerwoningen in de steden. Als ze al werk hadden, dan was dat vaak onder de zwaarst denkbare omstandigheden. Dat gold met name voor de land- en veenarbeiders. Onder hen rees dan ook al vroeg in de negentiende eeuw verzet tegen ‘onderdrukking’ door grote boeren en veenbazen. In de zuidoosthoek van de provincie liggen wortels van de georganiseerde arbeidersbeweging in Nederland; de veenarbeiders daar organiseerden stakingen, het zogenaamde ‘bollejeien’. Later richtten landarbeiders op Het Bildt hun eigen bond op: Broedertrouw.

Us ferlosser
In dit klimaat van armoede en van ontluikend verzet daartegen traden na 1880 in Friesland twee uiterst links georiënteerde politieke leiders naar voren: Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelles Troelstra. Beiden kenmerkten zich door een opvallend charisma. Nieuwenhuis stamde uit een linkse religieuze traditie en dat was aan zijn leiderschap goed te merken. Hij had de trekken van een Jezus, een verlosser en gekruisigde tegelijk. Niet voor niets noemden de arbeiders voor wie hij het opnam hem ‘Us ferlosser’. Troelstra’s achtergrond was eerder zijn romantisch dichterschap en de identificatie met het Friese volk. Hij was meer sociabel en burgerlijk dan Domela. Beide politici begonnen hun werk in Friesland en beiden zouden later hun werkzaamheden verleggen naar het nationale podium.

Vijf K's
Domela Nieuwenhuis (1846-1919) werd in de jaren na 1880 de grote, socialistische voorman van de volksbeweging die in Friesland tegen de heersende armoede ageerde. Oorspronkelijk Luthers predikant, was hij in 1879 atheïst geworden. Steeds maar weer hamerde Domela in publicaties en redevoeringen op de wenselijkheid van algemeen kiesrecht en sociale wetgeving en in zijn redevoeringen in en buiten het parlement zette hij zich fel af tegen de vijf K’s: Kapitaal, Koning, Kazerne, Kroeg en Kerk. Aanvankelijk geloofde Domela nog dat binnen het bestaande politieke bestel een oplossing voor het probleem van de armoede kon worden gevonden, uiteindelijk echter werd hij anarchist en predikte hij de revolutie. In 1887 zat Domela vanwege belediging van koning Willem III een gevangenisstraf uit, maar het jaar daarop werd hij met steun van antiliberale, christelijke kiezers in de Tweede Kamer gekozen.

Landelijke partij
Gek genoeg was ook de belangrijkste tegenstander van Domela binnen de socialistische beweging een Fries, namelijk de dichter en advocaat Pieter Jelles Troelstra (1860-1930). Troelstra, afkomstig uit een Leeuwarder liberaal burgerlijk milieu, koos in 1890 voor het socialisme. Hij begon voor het gerecht socialistische arbeiders en boeren te verdedigen. Dat, en zijn aanstekelijke, opzwepende redevoeringen deden zijn populariteit en invloed binnen de socialistische beweging snel groeien. In 1894 richtte Troelstra de SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiders Partij) op, een landelijke partij die binnen het parlementaire bestel naar oplossingen wilde blijven zoeken.

Tegenwerking en succes
Nu raakte de socialistische beweging verdeeld tussen ‘parlementairen’ en ‘revolutionairen’, tussen Troelstra en Domela. Hoe diep dit ging bleek in 1896 bij de befaamde Hogerhuis-rechtszaak. Zonder enige reden waren drie broers Hogerhuis veroordeeld, een overduidelijk geval van klassenjustitie. Maar doordat hij werd tegengewerkt door de aanhang van Domela, lukte het Troelstra niet om de broers vrij te krijgen. Aanvankelijk groeide Troelstra’s SDAP niet snel. Het Friese gewest was lang de grootste van alle Nederlandse afdelingen. Door binnen- en buitenparlementaire acties wist Troelstra, die in 1897 Kamerlid werd, veel aandacht te krijgen voor sociale wetgeving en algemeen kiesrecht.

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

EnToen.nu Kinderarbeid

Dit finster slút oan by "Verzet tegen kinderarbeid" fan EnToen.nu

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

Aanvullend materiaal over venster 24

vertakkingen

Primair Onderwijs:
Kinderarbeid; Levensomstandigheden negentiende eeuw; Verbetering lager onderwijs; Energie; Afke’s Tiental.

Voortgezet Onderwijs:
Verveningen en de veranderingen in het landschap; Infrastructuur; Friesland achttiende en negentiende eeuw; Opkomst arbeidersbeweging; Veenstakingen; Ontstaan politieke partijen; Sjoukje Bokma - de Boer.

lesmethodes

Primair Onderwijs:
De Brandaan: groep 6, Tijd van burgers en stoommachines;
De Trek: groep 6, Eeuw van de uitvindingen;
De Trek: groep 8, De grote revoluties.

Voortgezet Onderwijs:
Indigo VMBO kgt: deel 2, 3.2 Koningen op de achtergrond;
Indigo Havo/VWO: deel 2, 5.3 Arbeiders aan de macht;
Sprekend verleden Havo/VWO: deel 2, 3.7;
Memo Havo/VWO: deel 2, 3.5 Domela en Piter Jelles;
Memo Havo/VWO: deel 2, 5.3 Arbeiders voor gelijke rechten;
Sporen Havo/VWO: deel 2, 6.3 Oplossingen voor de sociale kwestie;
Sfinx Havo/VWO: deel 3, 2.8 Communisme in Nederland.

lessuggesties

BO: Maak een van de opdrachten uit de kaartenbak van 11en30.
VO: Behandel hoofdstuk 24 uit de lessenserie Elf-en-dertig. Vensters op de Friese geschiedenis, deel 2.

musea (er op uit)

Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum - Heerenveen;
Tresoar (Troelstra-collectie) - Leeuwarden;
Openlucht Laagveenderij Museum It Damshûs - Nij Beets;
Museum Opsterlân - Gorredijk;
Spitkeet - Harkema.

video's

Domela en Piter Jelles, langere ôflevering 11en30 (ôflevering 12, diel 2, Tsjek tv, Omrop Fryslân);
Biografie over Piter Jelles Troelstra (Omrop Fryslân);
De geest van Domela (Omrop Fryslân);
De Internationale (YouTube);
De democratie (Schooltv).

literatuur

Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland (Brinkman, 1994);
Socialisme in Friesland 1880-1900 (Frieswijk, 1977);
Om een beter leven (Frieswijk, 1989);
Een geschiedenis van verloren illusies (Geurtsen, 1994);
Politicus uit hartstocht: biografie van Pieter Jelles Troelstra (Hagen, 2010);
Opstand in de turf (Kerst Huisman,1981);
Domela, een hemel op aarde (Meyers, De Arbeiderspers);
De oare helte (Steenmeijer-Wielenga, 2010);
Ferdinand Domela Nieuwenhuis (Stutje, 2012);
Pieter Jelles Troelstra (Terpstra, 1985);
Het sociaal-democratisch programma (Tromp, 2002);
Vereniging "Ons gebouw" (Van Der Veen, 2005);
Ferdinand Domela Nieuwenhuis en zijn betekenis voor de veenarbeid (Vondeling, 1999).