Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster 12

Menno Simons

De doperse Reformatie in Friesland 1496-1561

"Als er een Fries is, die heel veel volgelingen heeft gekregen, is het Menno Simons. Een kleine anderhalf miljoen doopsgezinde christenen over de hele wereld beschouwen hem als de grondlegger van hun kerk. Doopsgezinden noemen zich dan ook wel Mennonieten. Menno Simons uit Witmarsum was een van de leiders van een nieuwe stroming in het christendom – de mensen die geloofden dat men als volwassene nog een keer gedoopt moest worden en die daarom ook wel wederdopers worden genoemd. Hij krijgt het daarom flink aan de stok met de leiders van die tijd. De tweede helft van zijn leven moet hij dan ook een zwervend bestaan leiden, door Fryslân, Groningen en Noord-Duitsland. Maar zijn aanhang groeide stevig door en zo werd Menno Simons een van de belangrijkste kerkhervormers uit de geschiedenis."

Luther
In 1517 was Menno Simons, een boerenzoon uit Witmarsum, 21 jaar oud. Op 31 oktober van datzelfde jaar sloeg de Duitse monnik Maarten Luther in Wittenberg 95 stellingen aan de deur van de plaatselijke slotkapel. Niet het gezag van de kerk, maar het geloof van het individu stond voor Luther centraal. Luthers daad was het symbolisch begin van de Reformatie; de 31ste oktober heet nu nog steeds Hervormingsdag. Menno Simons zou vanuit Friesland meemaken hoe de politieke en godsdienstige verhoudingen in Europa blijvend veranderden en zijn leven en werk zouden met dat proces verweven raken. Langzamerhand zou hij uitgroeien tot een van de leidsmannen van het protestantisme.

'Ketters'
In 1524 werd Karel V – heer der Nederlanden, koning van Spanje en keizer van het Duitse rijk – erkend als heer van Friesland. In de zeven jaren tussen 1517 en 1524 had Luthers kritiek op de katholieke kerk brede verspreiding gekregen, met name door de boekdrukkunst. De eenheid in de katholieke kerk dreigde nu definitief te breken. Door de ‘ketters’ streng te vervolgen, probeerde Karel V dat te voorkomen. Zijn stadhouder in Friesland, Georg Schenck van Toutenburg, joeg op priesters die zich met ‘lutherij’ inlieten en het Hof van Friesland berechtte hen.

Over de jeugd en de opleiding van Menno Simons is weinig bekend. Hij groeide op in wat toen het rijkste deel van Friesland was, maar in politiek en militair gezien roerige en donkere tijden. In 1524 werd hij in Utrecht tot priester gewijd en werd hij vicaris (plaatsvervangend pastoor) in Pingjum. In 1532 trad hij op als pastoor te Witmarsum. Hij had toen al kennis genomen van Luthers vertaling van het Nieuwe Testament.

Munster het Nieuwe Jeruzalem?
Ondertussen had, vooral onder ambachtslieden, een nieuwe en radicalere protestantse stroming massale aanhang gekregen: de anabaptisten, ook wel wederdopers of dopers genoemd. Ze stonden de volwassenendoop voor. Door de prediking van de bontwerker Melchior Hoffman in het Oostfriese Emden had deze in Zwitserland ontstane leer ook Friesland bereikt en er aanhangers gevonden. De onthoofding van de eerste Friese wederdoper, de kleermaker Sicke Frericxzoon, maakte in 1531 grote indruk op Menno Simons.Er ontspon zich daarna een geweldsdrama. Melchior Hoffman had al het einde der tijden en de wederkomst van Christus aangekondigd en meer revolutionaire leiders namen nu zijn bijbelse profetieën over. Ze hielden vol dat in de Duitse stad Munster het Nieuwe Jeruzalem zou ontstaan.

Jan van Leiden
Toen de stad in 1534 in doperse handen kwam en door de nu verdreven bisschop werd belegerd, schoten enkele duizenden wederdopers uit Holland en Friesland te hulp. De zelf gekroonde koning van dit ‘Koninkrijk Sion’, Jan van Leiden, riep nu ook dopers in de Nederlanden op om wapens en proviand te veroveren. Met dit doel bezetten op eerste Paasdag 1535 ook enkele honderden Friese dopers bij verrassing het Oldeklooster bij Bolsward. Na een beleg van acht dagen brak stadhouder Schenck van Toutenburg het verzet. Het overgrote deel van de gevangen genomen dopersen werd omgebracht, onder wie ook Petrus Simons. Ook de stad Munster werd in datzelfde jaar heroverd.

'De stillen in den lande'
Onder de indruk van deze traumatische gebeurtenissen werd Menno Simons de voorman van de belangrijkste pacifistische stroming onder de dopers, de menisten. Zij stonden later bekend als ‘de stillen in den lande’ vanwege hun bewuste afzijdigheid van de wereld. Als lokale gemeenschappen van gelovigen streefden Menno’s volgelingen naar egalitaire gemeenten ‘zonder vlek en rimpel’. Nadat Menno zelf was gedoopt gaf hij in 1536 zijn priesterambt op en trouwde met een voormalige begijn uit Witmarsum. De strenge vervolgingen noopten Menno daarna tot een zwervend bestaan in vooral Oost-Friesland, waarna hij zich uiteindelijk vestigde bij een edelman in Holstein. Tot zijn dood in 1561 bleef de doperse beweging verdeeld. Nog tijdens zijn leven kreeg Menno te maken met felle kritiek van aanhangers van Calvijn. Omstreeks 1600 telde het inmiddels zelfstandige, door calvinisten bestuurde Friesland meer menisten dan calvinisten, maar gedurende de zeventiende eeuw zou die verhouding zich grondig wijzigen.

Der op út

Bring in besite oan it skûltsjerkje yn Penjum. (Tagong op ôfspraak).
 

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

EnToen.nu Karel V e.a.

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

Aanvullend materiaal over venster 12

vertakkingen

Primair Onderwijs:
Verspreiding van het geloof door de boekdrukkunst en de gevolgen hiervan; Ketters/Vervolgingen.

Voortgezet Onderwijs:
Maarten Luther; Protestantisme; Wederdopers in binnen en buitenland (Amish).

lesmethodes

Primair Onderwijs:
De Brandaan: groep 7, Tijd van ontdekkers en hervormers;
De Trek: groep 7, Ontdekkers en hervormers.

Voortgezet Onderwijs:
Indigo VMBO kgt: deel 1, 6.1 Ruzie om het geloof;
Indigo Havo/VWO: deel 1, 7.2 Opstand tegen kerk en koning;
Sprekend verleden Havo/VWO: deel 2, 1.8;
Memo Havo/VWO: deel 1, 6.3 Ruzie om het geloof;
Sporen Havo/VWO: deel 2, 2.1 Een nieuwe tijd, een nieuwe godsdienst;
Sfinx VMBO kgt: deel 1, 7.1 Ruzie met Filips II;
Sfinx Havo: deel 1, 6.5 Een nieuw geloof.

lessuggesties

BO: Maak een van de opdrachten uit de kaartenbak van 11en30.
BO: Hoofdstuk 12 uit Lesmateriaal bij de Fryske skiednis yn 11en30 finsters. (Cedin)
VO: Behandel hoofdstuk 12 uit de lessenserie Elf-en-dertig. Vensters op de Friese geschiedenis, deel 1.

musea (er op uit)

Doopsgezinde kerk - De Westereen;
Doopsgezinde kerk - Drachten;
Het Menno Simons-monument - Witmarsum.

video's

Menno Simons, lange aflevering 11en30 (aflevering 6, deel 2, Omrop Fryslân, Tsjek)
95 stellingen (Schooltv);
De protestantse kerk (Schooltv);
Onrust in de Nederlanden (NTR);
Wat gebeurde er tijdens de beeldenstorm? (Zapp);
Menno Simon Story (YouTube).

literatuur

Doopsgezind Friesland (Hofman et al., 1996).
De Fehrs: Kroniek van een Nederlandse Mennonietenfamilie (Kouwenhoven, 2011);
De beloofde stad (Panhuysen, 2000);
Een leven vol gevaar (Rademaker-Helfferich et al.,1996);
Een gemeente van heiligen (Simonsz et al., 1994);
Sporen van Menno (Visser et al., 1996);
His Image and Message (Voolstra et al., 1997);
Om de ware gemeente en de oude gronden (Zijlstra, 2000);
Menno Simonsz (Van Der Zijpp, 1950).