Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster 4

Schippers en kooplieden

De bloeitijd van de handel. 450-1200

"Er is een tijd geweest dat Fryslân uitblonk in handel en reizen. Overal op het continent stonden de Friezen bekend als beste schippers en kooplieden. Friezen beheersten de handel in Noordwest-Europa. De Noordzee werd zelfs wel aangeduid als ‘Mare Frisicum’, de Friese zee. Dat was in de periode tussen ongeveer 450 en 900 na Christus. Op verschillende plaatsen in Europa ontstonden Friese handelsposten en kleine kolonies. Het centrum was echter Dorestad, dat uitgroeide tot de belangrijkste stad van de Friese economie. Maar in de negende eeuw kregen ze steeds meer last van aanvallen door de Scandinavische Noormannen. Daartoe verloren de Friese handelaars haar leidende positie."

Internationale handel
Tegen 450 hadden de Romeinen zich teruggetrokken achter de Alpen. Daarmee raakten de landwegen, die vooral voor en door het Romeinse leger in stand waren gehouden, in verval. Alleen over water konden nu nog langere (handels)reizen gemaakt worden. De Friezen uit het waterrijke terpenland sprongen in dat gat en voeren met hun scheepjes over de Noord- en de Oostzee en trokken ook de Rijn op om handel te drijven. Daarbij ging het om producten als slaven, pelzen, barnsteen, wollen stof (de ‘Friese lakens’ waren beroemd), glaswerk, molenstenen, aardewerk en zout. De ladingen waren maar klein, 10-20 ton, en een reis duurde vaak weken, dus daarom was alleen de handel in kostbare goederen rendabel. Het zal meestal wel ruilhandel zijn geweest, maar uit muntvondsten op zo ongeveer alle plaatsen waar de Friese kooplieden kwamen, blijkt dat er ook met gouden en vooral zilveren munten werd betaald.

Op de plaats waar de Rijn zich in twee armen splitste, ontwikkelde zich de belangrijkste uitvalsbasis van de Friese kooplieden: Dorestad. Deze plaats lag in een gebied dat destijds wel werd aangeduid als citerior Fresia. De bevolking zal meer Frankisch dan Fries zijn geweest. Politiek gezien was het afwisselend in Frankisch en Fries bezit, om in 719 definitief in Frankische handen te raken. De ‘Friese’ kooplieden zullen dan ook wel niet allemaal ‘etnische’ Friezen zijn geweest.

Frankisch Friesland
Onder Karel de Grote is het hele Friese gebied tot aan de Wezer toe Frankisch geworden. Net in die tijd bereikte de Friese handel zijn grootste bloei en werd Dorestad almaar groter. Na de dood van Karel de Grote (814) kreeg de handel echter last van de invallen van de Noormannen. Vooral Dorestad werd keer op keer geplunderd en platgebrand. Toen dat in 863 ook weer gebeurd was, werd het niet weer opgebouwd.Op verschillende plaatsen langs hun handelsroutes hebben Friese kooplieden zich gevestigd. In sommige gevallen ontstond er dan zelfs een Friese ‘kolonie’. Dat was het geval in York (Noord-Engeland), Haithabu (Sleeswijk), Birka (Zweden) en langs de Rijn in Duisburg, Keulen, Mainz en Worms.Dat de Friese kooplieden goede zeevaarders waren, blijkt wel uit het feit dat koning Alfred van Wessex (Engeland) de vloot die hij in 896 tegen de Noormannen uitzond, voor het grootste deel liet opzetten door Friezen. Uit allerlei teksten uit die tijd, bijvoorbeeld over tolheffing op de Rijn, blijkt het woord ‘Fries’ ongeveer hetzelfde te betekenen als koopman, handelsman van ver. Men kan daarom wel zeggen dat de Friese koopman een tijdlang het prototype is geweest van de koopman op de lange afstand.

Hanzesteden
Na 863 heeft het zwaartepunt van de handel zich langzamerhand naar het oosten verplaatst. Ook toen, en dan vooral in de eerste eeuwen van het nieuwe millennium, voeren de Friese schepen nog op het Oostzeegebied en over rivieren als de Dnjepr tot ver in Rusland. Overal in dat gebied zijn munten gevonden die in Friese steden waren geslagen. Vooral Stavoren, dat als eerste Friese stad stadsrechten kreeg, heeft toen een periode van grote bloei gekend. Een paar eeuwen later, vanaf de dertiende eeuw, is de Europese handel in het Noord- en Oostzeegebied en ook in het binnenland, een zaak geworden van de Hanze, een netwerk van met elkaar samenwerkende handelssteden, dat zijn zwaartepunt had in Noord-Duitsland en langs de IJssel. Van de Friese steden maakte alleen Stavoren hiervan deel uit (vanaf omstreeks 1550 ook Bolsward). Uiteraard was toen de tijd dat de Friese koopman de Europese koopman bij uitstek was, al lang voorbij.

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Museum Hindeloopen

Maak kennis met Hindelooper klederdracht, schilderwerk en interieurs. Ook de visserij, scheepvaart en de haven komen aan bod. Voor het basisonderwijs zijn er speciale programma's.

Klik hier voor meer info.

Dorestad onthuld

Ontdek Dorestad met behulp van deze website. Deze havenplaats in het grensgebied van de Franken en de Friezen was een van de belangrijkste commerciële knooppunten in Noordwest-Europa.  

EnToen.nu De Hanze

Dit finster slút oan by it finster 'De Hanze' fan EnToen.nu

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

Aanvullend materiaal over venster 4

vertakkingen

Basis Onderwijs:
Scheepvaart: zeilen of trekken, slaven; Noormannen; Bloei Dorestad; Handelsroutes.

Voortgezet Onderwijs:
Handel en scheepvaart toen, bescherming van heiligen; Slaven; Historische onderzoeksmethoden C14 en dendrochronologie; Friese ‘kolonies’/handelsnederzettingen/ handelsroutes.

lesmethodes

Voortgezet Onderwijs:
Indigo Havo/VWO: deel 1, Extra: Mannen uit het noorden;
Memo Havo/VWO: deel 1, 3.1 De Romeinen trekken zich terug.

lessuggesties

BO: Maak een van de opdrachten uit de kaartenbak van 11en30.
VO: Behandel hoofdstuk 4 uit de lessenserie Elf-en-dertig. Vensters op de Friese geschiedenis, deel 1.

BO: Hoofdstuk 4 uit Lesmateriaal bij de Fryske skiednis yn 11en30 finsters. (Cedin)
Lesprogramma's bij het Fries Scheepvaart Museum in Sneek

musea (er op uit)

Fries Scheepvaart Museum - Sneek;
Scheepstimmerwerf De Hoop - Workum;
Fries Museum - Leeuwarden;
De Kamper Kogge - Kampen;
Museum Doarestêd - Wijk bij Duurstede;
Vikingen in Wieringen - Wieringen.

video's

Schippers en kooplieden, langere aflevering 11en30 (aflevering 2, deel 2, Omrop Fryslân, Tsjek)
Blood of the Vikings (BBC);
De Vikingen (Vroeger en Zo);
Dorestad, een verdwenen wereldstad (YouTube, rtv Utrecht);
Archeologie van Nederland - animatie Dorestad (YouTube, Rijksmuseum van Oudheden)
Fibula van Dorestad (YouTube, RMO);
As stiennen prate: Starum (YouTube, Omrop Fryslân Skoaltv, Tsjek)
Het Vrouwtje van Stavoren (YouTube, VPRO)
De Hanze (Canonclip EnToen.nu, groep 7-8)
De Hanze (Canonclip EnToen.nu, voortgezet onderwijs)

literatuur

Aan de rand van de wereld. (Pye, 2014)
De Friezen (Van der Tuuk, 2013)
Koggen, Kooplieden en Kantoren (Brand, 2009)
De wordingsgeschiedenis van Fryslân in thema's. (Provinsje Fryslân, 2009. Download)
Muntenschat gevonden onder Domplein Utrecht (Volkskrant, 2014)
Het Troje van de Vikingen (Krantenartikel NRC 2012, download)
Kuneara (Van Der Veer, 2000, audioboek).
Noormannen in de lage landen. (Van der Tuuk, 2008)
Fryske keaplju en seefarders fan de iere midsieuwen (Lebecq, 1994);