Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster 2

De Hludana-steen

In contact met de Romeinen 12 voor Christus tot 400

"Het gebied van de Friezen heeft eeuwenlang sterk onder invloed gestaan van het machtige Romeinse Rijk. In de eerste eeuwen na Christus hadden de Romeinen bijna het hele gebied van West-Europa tot aan het Midden-Oosten in hun greep. Met hen dreven de Friezen handel en zij betaalden ook belasting aan hen. Sommige Friezen vochten in die tijd als soldaat in het Romeinse leger. De invloed van de Romeinen op het leven en de cultuur van de Friezen is groot geweest. Er zijn veel archeologische vondsten die hier op wijzen."

Geloftesteen
In 1888 kwam bij afgravingen in Beetgum een monumentale geloftesteen aan het licht: de Hludana-steen. De Latijnse inscriptie maakte duidelijk dat het voorwerp uit het begin van de jaartelling stamde. Er stond: ‘Aan de godin Hludana hebben de pachters van de visserij, toen Quintus Valerius Secundus de hoofdpachter was, hun gelofte betaald, vrijwillig en naar verdienste.’ Hludana was een belangrijke godin, niet alleen van de Friezen maar ook van andere volkeren. Langs de Rijn zijn nog vier van zulke aan Hludana gewijde geloftestenen gevonden. Het gebruik van het oprichten van gelofte- of votiefstenen stamde uit de Romeinse beschaving. In de Romeinse tijd werd dit ook in ons land, zij het in aangepaste vorm, geïntroduceerd. Men wijdde de stenen niet aan Romeinse, maar aan inheemse goden.

Boeren
Onze kennis over de Romeinse periode in het Friese gebied is gebaseerd op enerzijds archeologische vondsten als deze steen en anderzijds op passages in het werk van klassieke, Griekse en Latijnse auteurs. Zij noemen de Friezen in het begin van de jaartelling als bewoners van het gebied tussen de Oude Rijn bij Katwijk en de Eems en om grote meren heen. Dat waren de Flevomeren die hebben gelegen op de plaats van de tegenwoordige IJsselmeerpolders en noordwestelijk daarvan, tussen Staveren en Enkhuizen. Maar schriftelijke bronnen uit het gebied zelf, zoals deze Hludanasteen, zijn erg zeldzaam. Wat er is wijst erop dat de Friezen boeren waren. Ze betaalden de Romeinen belasting in de vorm van ossenhuiden. Hoe de verhouding tussen Romeinen en Friezen was, is nog altijd niet helder. Was Friesland bezet gebied?

Vreedzame contacten
De grens van het Romeinse Rijk – de ‘limes’ – was de Rijn. Zuidelijk daarvan was de streek zeker naar Romeins model georganiseerd. De Romeinen hadden er kastelen (castellae) gebouwd en wegen aangelegd waarlangs de legers trokken. Mede door hun militaire superioriteit hebben de Romeinen echter ook op het noordelijk gelegen Friese gebied grote politieke en culturele invloed gehad. Vondsten van geïmporteerd Romeins sieraardewerk, godenbeeldjes en Romeinse munten wijzen op vreedzame contacten, maar af en toe was er ook sprake van conflicten.

Verritus en Malorix
Het bekendst is wel de Friese opstand uit 28 na Christus. De Romeinen meenden dat de ossenhuiden die de Friezen leverden niet groot genoeg waren. Bij deze gelegenheid zouden de Friezen de Romeinse legioenen hebben verslagen en ook het castellum Flevum (waarschijnlijk bij Velsen in Noord-Holland) hebben belegerd. De Romeinse historicus Tacitus schreef later dat de naam van de Friezen onder de Germanen daarom beroemd was. Ook weten wij dat twee Friese aanvoerders, Verritus en Malorix, in 58 na Christus naar Rome trokken om keizer Nero toestemming te vragen om land langs de Rijn te mogen gebruiken. In het land van de Frisii zijn enkele plaatsen waar Romeinse soldaten waren gelegerd. Ook dienden er Friezen in Romeinse krijgsdienst, bijvoorbeeld in het noorden van Engeland bij de muur van Hadrianus. Al met al kan men concluderen dat de Romeinen in de eerste eeuwen van onze jaartelling grote invloed hebben gehad in het Friese territorium, maar dat dit niet onmiddellijk kan worden aangeduid als bezet gebied.

Ontvolking van Fryslân
Een ander, later gevolg van de klassieke teksten over de Friezen was dat er heel lang een beeld heeft bestaan dat ‘wij Friezen’ vanaf vóór Christus tot ‘nu’ toe op dezelfde plek zouden hebben gewoond. Dat gaf veel status – ouderdom wekt nu eenmaal ontzag –, maar het beeld is langzamerhand toch achterhaald. In de tijd van de grote Volksverhuizingen is het Friese gebied ontvolkt. Tussen 350 en 450 na Christus, toen het Romeinse Rijk in verval raakte, zijn de Frisii over wie de klassieke auteurs schreven, hoogstwaarschijnlijk naar andere streken getrokken. Later wist men dat niet meer. De klassieke vermeldingen van de ‘Frisii’ zijn hierdoor nadien belangrijk geweest voor het ontstaan van een zelfbewuste Friese cultuur.

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Terp van Wommels

Op een afgegraven terp in Wommels - de oudste van Friesland - speuren archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen naar sporen van de eerste Friezen.

Bekijk hier het filmpje.

EnToen.nu Romeinen

Dit finster slút oan by it finster 'De Romeinse Limes' fan EnToen.nu

Een meesterlijk plan

Jeugdboek van Joyce Pool over de Friese opstand tegen de Romeinen. (9-12 jaar)
Kijk hier voor meer info.

 

 

Replica schrijfplankje Tolsum

Met een replica kun je dicht bij de geschiedenis komen, zoals nu met het beroemde schrijfplankje van Tolsum. De replica is gemaakt voor het onderwijs en is te zien bij Tresoar.

Lees er hier meer over!

 

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

Aanvullend materiaal over venster 2

vertakkingen

Basis Onderwijs:
Opstand tegen Olennius; Verritus en Malorix; Friezen in Romeinse dienst; Latijnse woorden in onze taal.

Voortgezet Onderwijs:
Friezen in Romeinse en Griekse teksten: Tacitus, Plinius; Handel: Friezen - Romeinen; Slaven; Romeinse en Friese/Germaanse goden.

lesmethodes

Basis Onderwijs:
De Brandaan: groep 5, Tijd van Grieken en Romeinen;
De Trek: groep 5, Romeinen in ons land;
De Trek: groep 7, Grieken en Romeinen.

Voortgezet Onderwijs:
Indigo VMBO kgt: deel 1, 3.3 Romeinen in Nederland;
Indigo Havo/VWO: deel 1, 4.5 Romeinen in West-Europa;
Sprekend Verleden Havo/VWO: deel 1, 5.5;
Memo Havo/VWO: deel 1, 2.4 Romeinen veroveren een wereldrijk;
Sporen Havo/VWO: deel 1, 3.4 Culturen en godsdiensten;
Sfinx VMBO kgt: deel 1, 3.3 Wat vonden de Germanen van de Romeinen.

lessuggesties

BO: Maak een van de opdrachten uit de kaartenbak van 11en30.
VO: Behandel hoofdstuk 2 uit de lessenserie Elf-en-dertig. Vensters op de Friese geschiedenis, deel 1.


BO: Hoofdstuk 2 uit Lesmateriaal bij de Fryske skiednis yn 11en30 finsters. (Cedin)

Meerkeuze- en invuloefening;

HCL-De Geluksbrenger - Leeuwarden
Boek voor BO 6-8 en VO 1-2: De Geluksbrenger, hoofdstuk 1.
Leskoffer voor BO 6-8 en VO1-2. Met originele en replica archeologische vondsten uit de Oldehove-terp.

musea (er op uit)

Fries Museum - Leeuwarden;
HCL-De Geluksbrenger - Leeuwarden;
Drents Museum - Assen;
Hunebedcentrum - Borger.
It Hunebêd fan Gaasterlân - Riis;

video's

De Hludana-steen, langere aflevering 11en30 (aflevering 1, deel 2, Omrop Fryslân, Tsjek)Ancient Rome (BBC);
Filmkes oer de Romeinen (Schooltv);
Julius Civilus (Zapp);
Guide to Gladiator fight training (BBC).

literatuur

De Geluksbrenger (HCL);
Een meesterlijk plan (Pool, 2009)

De Friezen (Van der Tuuk, 2013);
Op de grens van land en water (Gerrets, 2010);
Het geheim van Tolsum (It Beaken, 2009)
Professor Van Giffen en het geheim van de wierden (Knol et al., 2005).
Archeologie van Friesland (Bos, 1995);