Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

 

Leuk clipje over Elfstedentocht

Misschien deze winter???? 12 november 2014 15:09

Door het programma Clipphanger van Schooltv is een leuk clipje gemaakt over het ontstaan van de Elfstedentocht. Zouden we dit jaar een strenge winter krijgen?

lês fierder...
 

Dubbeltentoonstelling Benner

Fries Museum en Museum Belvédère 10 november 2014 14:14

Museum Belvédère in Heerenveen-Oranjewoud en het Fries Museum in Leeuwarden presenteren van 4 oktober  t/m 1 maart 2015 werk van Gerrit Benner in een tentoonstellingstweeluik. 

lês fierder...
 

Lesmateriaal fuortset ûnderwiis

Bestel it no! 10 november 2014 14:03

Foar it fuortset ûnderwiis is in spesjaal oanbod gearstald foar it fak Frysk mei dêryn ek rom omtinken foar de Fryske skiednis en de Fryske Kanon. It oanbod is gearstald troch de Afûk yn gearwurking mei Cedin.

lês fierder...
 

Grutte Pier - De Brân | De Brand

29 januari 2015 in Kimswerd 10 november 2014 13:33

In 2015, 2016 en 2017 brengt de PeerGrouP een drieluik over Grutte Pier (1480-1520). Deel 1 van het drieluik vindt plaats op donderdag 29 januari 2015 in Kimswerd met de eenmalige happening ’Grutte Pier - De Brân | De Brand’.

lês fierder...
 

De man mei twa gesichten

Temaferhaal 23 september 2014 11:43

Foar de moanne fan de skiednis dat it tema Freon en Fijân hat, hawwe wy in hiel moai ferhaal. It ferhaal stiet yn it boek Gewoan gek op skiednis. Foar dizze gelegenheid stelle wy it fergees digitaal beskikber.

lês fierder...
 

Fries Museum

Der op út 19 september 2014 15:35

Yn de tentoanstelling it Ferhaal fan Fryslân en De Dyk ûndersykje en ûntdekke learlingen hoe't bewenners fan Fryslân yn it ferline, no en yn de takomst droege fuotten hâlde en omgean mei de striid tsjin it wetter.

lês fierder...
 

Woudagemaal

Der op út 19 september 2014 13:45

Het Woudagemaal in Lemmer is het grootste stoomgemaal ter wereld dat nog werkt. Al sinds 1920 wordt het gemaal bij hoge waterstanden aangezet om het overtollige water uit de boezemwateren te lozen.

lês fierder...
 

Opdrachtkaart Water

Nu digitaal beschikbaar 18 september 2014 15:36

Speciaal voor de maand van de geschiedenis stellen we de opdrachtkaart Water gratis digitaal beschikbaar. De opdrachtkaart is zowel in het Nederlands als in het Fries te downloaden.

lês fierder...
 

Water

Vriend en vijand 18 september 2014 15:23

Oktober is de maand van de geschiedenis en het thema van dit jaar is Vriend en Vijand.
Uiteraard is er ook een venster uit de Friese Canon dat prima bij dit thema past en dat is.... Water! Water is het 13e venster uit de Friese Canon en heeft als ondertitel: Zoet en zout, vriend en vijand.

lês fierder...
 

Opdrachtkaarten Fryske Kanon

Bestel ze nu! 29 augustus 2014 15:27

"Waar in Fryslân liggen terpen?" 'Wie is Piter Jelles Troelstra en waar zette hij zich voor in?" "Wat kan jij vinden over de Melkstaking van 1943?"

 

lês fierder...

Game oer Grutte Pier

De game oer Grutte Pier is lansearre. De game is beskikber foar Windows, Mac OS X en Linux en is hjir te downloaden!

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.