Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

 

Gewoan gek op Skiednis!

geweldige, spannende en bysûndere ferhalen oer Fryslân 29 augustus 2014 15.43

Wistesto dat "Fries" earder keapman betsjutte en dat Fryslân in eigen kening hie?

Nee.... Dan wurdt it heech tiid datsto dit boek lêst.

Bestel dyn eksimplaar gau foar €14,95

lês fierder...
 

Speciale aanbieding

Rimen en Teltsjes 25 augustus 2014 20:17

Het beroemde boek van de Gebroeders Halbertsma is nu te koop voor 

€ 7,90 i.p.v. € 24,50!

Deze Friestalige klassieker staat barstensvol verhalen, gedichten en is in Europa één van de hoogtepunten van de Romantiek.

lês fierder...
 

Museum Hert fan Fryslân

De Halbertsma's 25 augustus 2014 18:38

It museum "Hert fan Fryslân" leit midden yn Grou, dat sels ek yn it hert fan Fryslân leit. Der binne eksposysjes te besjen oer: It WetterDe Halbertsma's en Sint Piter. In besyk oan it museum kin kombinearre wurde mei in rûnlieding en in doarpskuier troch Grou. 

lês fierder...
 

Finster yn Byld: J.H. Halbertsma

Joast mei it witte! 25 augustus 2014 17:46

As der ien persoan is dy'tst mei rjocht en reden ferkieze kinst ta Mister Fryslân dan is dat wol Joast Hiddes Halbertsma. Hy hat in hiel soad wurk ferset en in hiel soad ynfloed hân om it eigene fan Fryslân moai útkomme te litten. 

 

 

 

 

lês fierder...
 

Speuren naar sporen van 1e Friezen

Terp Stapert bij Wommels 23 augustus 2014 11:00

Op een afgegraven terp in Wommels - de oudste van Friesland - speuren archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen naar sporen van de eerste Friezen.

 

lês fierder...
 

Animatie over Grutte Pier

Grutte Pier in 9 minuten 16 juli 2014 15:58

Leer in 9 minuten alles over Grutte Pier en bekijk dit filmpje met animaties en videobeelden. Het filmpje is gemaakt in opdracht van Stichting Laurentiuskerk in Kimswerd door Pink Pig Productions.

lês fierder...
 

Justerland

Temapark oer Fryske âldheid 24 juni 2014 14:27

It earste living history temapark dat wijd wurdt oan de Fryske Aldheid stiet aanst yn Noard-Hollân. Op Justerland sille fan de simmer fan 2015 ôf de âlde Friezen mei histoarysk spektakelteater ta libben brocht wurde. 

lês fierder...
 

Abe fan it Fean

Nije klip! 14 juni 2014 13:14

Fansels mei Us Abe net misse yn de tiid fan it WK-fuotbal. By it ferske Abe fan it Fean, songen troch Raynaud Ritsma is in klip makke mei prachtige âlde bylden fan Abe en mei de bern fan IBS De Boarne en IBS It Kampke. Besjoch hjir de klip! It ferske stiet op de cd Ferskes oer de Fryske Skiednis.

lês fierder...
 

‘Pake yn Oranje’

Marco van Basten en
it EK fan ‘88
26 mei 2014 14:29

Yn dit nije boekje binne fiif ferhalen bondele. Yn ien fan de ferhalen stiet de triomf fan it Nederlânsk Alvetal by it Europeesk Kampioenskip fan 1988 sintraal. Douwe Kootstra fertelt oer ien fan de grutste Nederlânske sporthelden ea, dy’t ôfrûne seizoen ek noch trener wie by SC Hearrenfean: Marco van Basten.

lês fierder...
 

Replica schrijfplankje Tolsum

Gemaakt voor het onderwijs 25 mei 2014 20:19

Sinds een paar weken hebben Tresoar en Fries Museum een replica van het schrijfplankje van Tolsum in permanente bruikleen. Het origineel (Fries Museum) is een akte van geldlening uit 23 februari 29 n. Chr.

De replica is gemaakt voor educatieve doeleinden.

lês fierder...

Game oer Grutte Pier

De game oer Grutte Pier is lansearre. De game is beskikber foar Windows, Mac OS X en Linux en is hjir te downloaden!

Hert fan Fryslân

In Museum Hert fan Fryslân in Grou komt u alles te weten over de gebroeders Halbertsma, water en Sint Piter. 

Klik hier voor meer info over het museum, openingstijden en entree.

Museum Hindeloopen

Maak kennis met Hindelooper klederdracht, schilderwerk en interieurs. Ook de visserij, scheepvaart en de haven komen aan bod. Voor het basisonderwijs zijn er speciale programma's.

Klik hier voor meer info.

Swurd fan Grutte Pier

Kom nei it Fries Museum en besjoch it echte swurd fan Grutte Pier!

Nije klip: Abe fan it Fean

Besjoch de klip fan it ferske Abe fan it Fean!

En bestel hjir de cd
Ferskes oer de Fryske skiednis of download it ferske.

De tekst kinst hjir downloade.

Terp fan Hegebeintum

In besite bringe oan de terp fan Hegebeintum? Dat kin!

Een bezoek brengen aan de terp van Hogebeintum? Dat kan!

Sjoch hjir foar mear ynfo.

Replica schrijfplankje Tolsum

Met een replica kun je dicht bij de geschiedenis komen, zoals nu met het beroemde schrijfplankje van Tolsum. De replica is gemaakt voor het onderwijs en is te zien bij Tresoar.

Lees er hier meer over!

 

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

Fries Museum

It Fries Museum giet oer Fryslân en de Friezen. Oer de alve stêden en it plattelân, de haat-leafde ferhâlding mei it wetter, de syktocht nei it typysk Fryske en it plak fan Fryslân yn de wrâld.
www.friesmuseum.nl

NIJ: cd Fryske Kanon

Op de cd 'Ferskes oer de Fryske skiednis' 10 ferskes en 5 karaoke-nûmers oer de Kanon fan de Fryske skiednis. Mei rock, rap en balads nimme Janneke Brakels, Sytse Broersma en oaren elkenien mei troch it ferline fan Fryslân.

Bestel hjir de nije cd.