Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster 38

De ruilferkaveling

De ynfloed fan in Frysk foarbylddoarp Twadde helte 20ste ieu

"Der is neat wat it oansjen fan it Fryske plattelân de ôfrûne tsientallen jierren mear feroare hat as de ruilferkavelingen. Fryslân rûn lannelik sjoen fier foarop. Sa hie de alderearste ruilferkaveling fan Nederlân plak op it Amelân. En yn De Rottefalle waard in eksperimint dien, dat letter op in soad plakken neifolge waard. It hiele proses fan ruilferkaveling hat yn Fryslân goed hûndert jier duorre, rûchwei de hiele tweintichste ieu. Ynearsten wie it foaral bedoeld om de boeren it wurkjen makliker te meitsjen, mar geandewei waard in ruilferkaveling belangryk foar elkenien yn dy streek. Faak waarden (lânbou)gebieten hielendal op’e nij ynrjochte."

Lânskiplike gefolgen skaalfergrutting
It Fryske gea, foaral yn de âlde klaaistreken yn it noarden en it súdwesten fan de provinsje, ûnderskiedt him troch in ieuwenâlde ferkavelingsstruktuer. Toeristen binne der sljocht op mar boeren ha der faak in griis fan, want hoe kinne sy har no rêde mei in moderne trekker op al dy lytse stikjes lân? Nei de Twadde Wrâldoarloch, doe’t Nederlân op ’e nij opboud waard, wie de polityk bot op de hân fan de boeren. De lânbou moast sa rasjoneel mooglik opset wurde en dat hold ek yn: skaalfergrutting. De ruilferkaveling wie dêrta it ynstrumint by útstek. De losse stikken lân fan boeren waarden gearfoege ta oanienslutende blokken. Dat proses hie fan gefolgen dat in soad âldere lânskiplike eleminten opromme waarden, lykas sleatten, houtwâlen en âlde reden en diken. Der is dan ek neat wat it Nederlânske plattelân de ôfrûne sechtich jier mear feroare hat as krekt dy ruilferkavelingen.

Eksperiment
Yn dat proses spile Fryslân yn inkelde opsichten de rol fan paadsljochter. Yn it begjin fan de ieu wie hjir de earste, doe noch frijwillige ruilferkaveling fan Nederlân (dy fan de Ballumer Mieden op It Amelân). Yn de jierren 1953-1956 waarden fierders mei in eksperimint yn De Rottefalle ynsichten opdien dy’t fierders oeral yn it lân tapast wurde soene en dy’t laten ta in ferbreding fan it ramt dêr’t ruilferkavelingen stal yn krigen. It eksperimint berêste op yn Frankryk en de Feriene Steaten opdiene ûnderfiningen en it hold yn, dat by de ruilferkaveling de lânboufoarljochtingstsjinst begûn mei in yntinsive, yntegrale foarljochting oan boeren en boerinnen en mei it opsetten fan wurktúchkoöperaasjes en mienskiplike ûnkrûdbestriding. Yn De Rottefalle diene dêr tritich boerefamyljes oan mei.

Ruilferkavelingswet
De ruilferkaveling wie al foar 1940 begûn, earst op frijwillige basis, mar yn 1924 kaam de earste ruilferkavelingswet ta stân en koene boeren tenei ta meiwurking twongen wurde. Oarspronklik wie de ruilferkaveling alhiel rjochte op de lânbou en bettere ferdieling fan lân. Sprekkend is wol it foarbyld fan dy boer op It Amelân, dy’t foar de ruilferkaveling 12 hektare grûn hie, ferdield oer 269 stikjes lân. Nei ôfrin hie er dy 12 hektare wer, mar no ferdield oer fiif perselen. Yn Fryslân hat foar 1940 mar ien (lytse) ruilferkaveling plakfûn, dy fan de Merrie Made yn Weststellingwerf (67 hectare). Wol waard op grutte skaal ûnlân ta kultuergrûn makke yn de wurkferskaffingen, foaral troch de Untginningsmaatskippij De Drie Provinciën.

Sintrale Kultuertechnyske Kommisje
Nei de Twadde Wrâldoarloch kaam de saak goed op gong. Der wie troch de fernielingen dy’t plak fûn hienen en troch it trauma fan de hongerwinter grut ferlet fan goede lânbougrûn. Boppedat soe, sa fûn de oerkoepeljende Sintrale Kultuertechnyske Kommisje, it oan syn lot oerlitten fan it plattelân liede kinne ta ferpaupering en ta politike radikalisearring dêr fan de befolking. Ruilferkaveling waard no ek sjoen as in modernisearringsproses. Sa ûntstie it ferlet fan goede foarljochting, ek oan de boerinnen. Tagelyk spile hjir ek in elemint fan manipulaasje fan de oerheid mei, dy’t safolle mooglik lytse boeren útsanearje woe. Soks die bygelyks dúdlik bliken mei it stimrjocht by ruilferkavelingen: wa’t net opkaam om te stimmen, waard achte foar te wêzen. Dat stuite op in soad misbegryp en sels ferset fan benammen lytse boeren.

Lânynrjochtingswet 1985
Om 1960 hinne begûnen de ynsichten by de beliedsmakkers troch te kringen dat der mei in ruilferkaveling mear belangen meispilen as allinnich it agraryske. Utgongspunt by nije ferkavelingen waard it streekplan, ûntwikkele mei op basis fan yn De Rottefalle en Kerkhoven wûne ynsichten. Dat plan joech rjochtlinen foar it takomstich grûngebrûk en kombinearre de agraryske belangen mei ynfrastruktuer, wentebou, yndustry en rekreaasje. De nijste ûntjouwing fan de lêste desennia (ynfiering Lânynrjochtingswet 1985) is dat it swiertepunt by de ynrjochting fan it plattelân fierder opskood is yn de rjochting fan natuerbehear. Der wurdt net allinnich mear stribbe nei natuerbehâld, mar ek nei it skeppen fan nije natuer.

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

Frysk Lânboumuseum

De Fryske skiednis eins begjint mei de komst fan de ko en oant no ta is de lânbou noch hieltiid fan grut belang foar ús provinsje. Yn it Frysk Lânboumuseum kinst alles fine oer dy libbendige skiednis fan de lânbou.
www.frysklanboumuseum.nl

Aanvullend materiaal over venster 38

fertakkings

Primêr Underwiis:
Ferskillende soarten lânskip; Fan in soad boeren nei noch mar in pear grutte boeren; Natoerbeskerming.

Fuortset Underwiis:
Gefolgen grutskaligens; Relaasje ynfrastruktuer, wenningbou, yndustry en rekreaasje; Natoerbehear, -beskerming (nije natoer); Fan plattelânskultuer nei kultuerlânskip.

lesmetoades

Fuortset Underwiis:
Indigo Havo/VWO: deel 3, 5.4 Bestuur en besluit.

musea (der op út)

Ferkavelde en net ferkavelde lânskippen yn de regio; Ekskurzje Fryske Gea (bygelyks farre oer de Linde); Fries Landbouw Museum - Earnewâld.

literatuer

Kneedbaar landschap, kneedbaar volk (Andela, 2000); Op weg naar een nieuw cultuurpatroon (Bergsma, 1963); Romte (Hoepman, 2006); Geen kinderwerk (Holsbrink, 1993); Cultuurtechnische ontwikkelingen in de Friese Wouden na 1918 (Van Der Sluis, 1963); Nationaal landschap Zuidwest-Fryslân (Rotterdam, 2009); Boer en landschap in de Noardlike Fryske Wâlden (Den Haag, 2009).