Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster 39

Industrialisatie

Zwaartepunt verschoven naar de Wouden 1949

"Fryslân wordt nog altijd gezien als een landbouwprovincie, omdat hier meer dan in andere gebieden boerenbedrijven staan. Maar intussen werkt nog maar een heel klein deel van alle Friezen in de landbouw. Sinds halverwege de twintigste eeuw zijn de meeste banen te vinden in andere bedrijfstakken. Een van de eerste echte grote bedrijven die in Fryslân kwamen, was Philips in Drachten. De komst van de scheerapparatenfabriek is enorm belangrijk geweest voor het oosten van de provincie. Honderden mensen uit de Wouden konden hier aan de slag. Dat trok weer andere mensen en bedrijven aan, en zo ontwikkelde deze streek zich in korte tijd van een achtergebleven gebied tot een van de sterkste economische motors van Fryslân."

Agrarische sector
Friesland is in nog geen eeuw tijd veranderd van een overwegend agrarisch gewest, in een regio waar nog maar een hele kleine minderheid zijn bestaan in de landbouw vindt. In 1920 werkte ongeveer 44% van de Friese beroepsbevolking in de agrarische sector, in 1995 nog maar zo’n 7%. Tegelijk met deze ontwikkeling is het demografisch zwaartepunt van de provincie verschoven van het westen naar het oosten. De Bouwhoek, het Lage Midden en de Greidhoek boden aan het eind van de eeuw minder werkgelegenheid dan in 1930. De Woudhoek daarentegen werd als woon- en werkgebied van steeds meer belang.

Export
Het sterk agrarische Friesland van voor de Tweede Wereldoorlog leefde economisch gezien niet in een isolement. Het maakte deel uit van de modern-industriële wereld. Er was, verspreid over een groot aantal plaatsen, ook wel aardig veel kleine industrie. De veehouderij was helemaal op de export gericht. Toch stootte de agrarische sector steeds meer mensen af. Dat had vooral te maken met economische tegenslagen, zoals de crisis in de jaren 1929-1940, maar ook met de concurrentie van efficiënter producerende boeren in Canada, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland.

Economisch-Technologisch Instituut voor Friesland
De provinciale en gemeentelijke overheden in Friesland hadden voor de oorlog geen aandacht voor industrialisatie als middel tot verbetering van de werkgelegenheid. Misschien had dat te maken met een anti-industriële mentaliteit in die kringen. De regering in Den Haag liep er evenmin warm voor. In kringen van de socialistische SDAP en de vakbond NVV werd er echter anders over gedacht. In hun Plan van de Arbeid van 1935 pleitten ze voor industrialisatie. Ook waren er in de jaren dertig initiatieven in Noord-Limburg en Noord-Holland om te komen tot het oprichten van een eigen provinciaal economisch-technologisch instituut. Pas kort na de oorlog werd er ook in Friesland zo’n onderzoeksinstelling geopend: het Economisch-Technologisch Instituut voor Friesland (ETIF). Daarna kwam in Friesland ook een bewuste industrialisatiepolitiek van de grond.

Philips
Door een sterke groei van de zuivelproductie en van de voedings- en genotsmiddelenindustrie nam tussen 1947 en 1953 de agrarische werkgelegenheid eerst nog toe. Maar dat was slechts tijdelijk. De steeds sterker doorzettende rationalisatie en mechanisatie van het boerenbedrijf leidde in hoog tempo tot het afstoten van arbeidskrachten. Die konden in eerste instantie voor een flink deel in de industrie terecht. Dat betekende voor een groot aantal kleine boeren en arbeiders (mannen en vrouwen) uit de dorpen een enorme omschakeling. In hun armoede waren ze toch gewend aan een hoge mate van vrijheid, die ze nu kwijtraakten.

Stadsgroei
De omschakeling van landbouw naar industrie lag in de jaren vijftig. Belangrijk was vooral de grootschalige industrialisatie van de Wouden waar toen een begin mee werd gemaakt. Centraal voor deze ontwikkeling stond Drachten, waar in 1949 de eerste steen werd gelegd voor een montagewerkplaats van Philips. Die groeide uit tot een volledige scheerapparatenfabriek en dat trok weer andere bedrijven aan. In een kwart eeuw tijd groeide Drachten uit tot een plaats met 35.000 inwoners, drie-en-een-half keer zo groot als in 1950. In 1968 werkte ongeveer de helft van de Friese industriearbeiders in Leeuwarden, Sneek, Drachten en Heerenveen. De groei van deze kernen ging ten koste van de industrie in de kleine plaatsen.

Schaduwkanten
Deze nieuwe werkgelegenheidsstructuur had ook zijn schaduwkanten. Een flink deel van deze industrie werd gevormd door arbeidsintensieve en daardoor conjunctuurgevoelige bedrijven. Filiaalbedrijven van grote concerns werden in tijden van economische neergang afgestoten. De hoofdvestigingen van de nieuwe bedrijven bleven meestal ergens anders. Bij de nieuwe werkplekken ging het vooral om laagbetaald werk en dat had een ongunstige invloed op de inkomensachterstand in Friesland.De dienstensector (verzekeringen, onderwijs, recreatie) heeft door het scheppen van nieuwe banen ongetwijfeld bijgedragen aan de versterking van de Friese economie, maar kon de teruggang aan werk in de landbouw en industrie niet volledig opvangen. Daarbij kon verder gebouwd worden op de belangrijke positie in handel en bankwezen, die Leeuwarden al in de eerste helft van de eeuw had.

Der op út

Museum Joure richt zich op erfgoed, techniek, hedendaagse kunst en ambachtelijk ondernemen.  In het aanbod zit vaak een doe-element en wij trachten vooral het verleden met het heden en de toekomst te verbinden.

Kijk hier voor meer info.

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

Woudagemaal

Yn it Woudagemaal belibbet elkenien de sfear fan eartiids en de mooglikheden fan no. Mei help fan ymposante stoommasjines moatte de kandidaten soargje foar droege fuotten. Krije sy it oerstallige wetter út de Fryske boezem op tiid nei de Iselmar?

www.woudagemaal.nl

Aanvullend materiaal over venster 39

vertakkingen

Primair Onderwijs:
Mechanisatie en schaalvergroting in de landbouw; Trek naar de stad.

Voortgezet Onderwijs:
Industrie - kleinschalig werk; Dienstverlenende sector; Rol van de overheid in de werkgelegenheid.

lesmethodes

Primair Onderwijs:
De Brandaan: groep 6, Tijd van televisie en computer;
De Trek: groep 6, Nederland na de oorlog.

Voortgezet Onderwijs:
Indigo VMBO kgt: deel 2, 5.3 Smogalarm en ruimte gebrek;
Sporen Havo/VWO: deel 2, 6.1 De industriële revolutie;
Sfinx VMBO kgt: deel 1, 8.6 Fabriekswerk, hoe werkt dat?;
Sfinx Havo/VWO: deel 3, 7.1 Nederland op de drempel van de nieuwe tijd;
Sfinx Havo/VWO: deel 3, 7.5 Het hek is van de dam.

lessuggesties

BO: Maak een van de opdrachten uit de kaartenbak van 11en30.
VO: Behandel hoofdstuk 39 uit de lessenserie Elf-en-dertig. Vensters op de Friese geschiedenis, deel 3.

musea (er op uit)

Museum Drachten - Drachten;
Fries Landbouw Museum - Earnewâld;
Museum Joure - Joure.

video's

literatuur

Friesland in beeld (Brinkman, 2008);
Modernisering en industrialisatie in Friesland (Hazelhoff et al., 1992);
Nederland industrialiseert! (De Liagre Böhl et al., 1981);
Wenjen en wurkjen yn Fryslân (Versloot, 1996);
Toeleverings- en afzetstructuur van de Friese economie (Vos, 1995).