Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Materiaal oer de Nassau's

Boeken en lesbrieven 3 april 2015 11:00

Yn ús websjop en op dizze site binne ferskillende boeken en lesbrieven te finen dy't te krijen hawwe mei Marijke Meu en de Nassau's. Se steane hjir op in rychje.

Spegelspreuk. In audioboek fan Lida Dykstra. 12 euro.

Spegelspreuk jout in soad nijsgjirrige ynformaasje oer de stêd Ljouwert en it libben oan it hof fan Marijke Muoi yn 'e 18de ieu. Dat skriuwster Lida Dykstra keunsthistoarikus fan berop is, docht wol bliken. Der binne yn dit boek allerhande histoaryske gegevens en ôfbyldings ferwurke. Learsum, jawis. Mar boppe-al is Spegelspreuk in spannend aventoer oer de freonskip tusken in ûndernimmend prinske en syn lakei.

Ik, Anna. In histoaryske roman fan Lida Dykstra.15 euro.

Ik, Anna is in relaas oer twa jonge minsken - sy skeind troch pokken en oergewicht, hy misfoarme troch in fergroeide rêchbonke - dy't it slagget om fan in ferstânshoulik in leafdeshoulik te meitsjen. Lida Dykstra jout mei dizze histoaryske roman in prachtich byld fan it hoflibben en de politike yntriizjes yn de 18de ieu.

Sporen van de Nassau's (Stadswandeling Leeuwarden). 7,50 euro

In ‘Sporen van de Nassaus’ wordt een wandelroute beschreven die u voert langs de monumenten waar de Nassaus leefden, de kerkdienst bijwoonden en begraven werden. Voorbeelden hiervan zijn het Stadhouderlijk Hof, de Waalse Kerk en de grafkelder in de Jacobijnerkerk.

Lesbrief 4 x Nassau (Keunstwurk). Gratis download.

Deze lesbrief gaat over het koninkrijk, koning Willem Alexander en zijn Friese roots.

Lesbrief Marijke Meu (bij schoolvoorstelling Organum Frisicum). Gratis download.

 

Maria Louise 2015

Alle ynformaasje en in oersjoch fan aktiviteiten oer en yn it Maria Louise Jier is hjir te finen. www.marialouise2015.nl

 

 

 

Lesbrief Marijke Meu

Bij de voorstelling Marijke Meu hoort ook een lesbrief en die is hier te downloaden!

Download lesbrief.

Spegelspreuk

De 9-jierrige Willem, prins fan Oranje, rint fan hûs fuort. Hy komt terjochte by syn beppe Marijke Muoi. Dy wennet yn Ljouwert, yn paleis it Princessehof. Audioboek. 12 euro.

Bestel hjir!

Vier keer Nassau

Ons land heeft een nieuwe koning;
Willem Alexander.
De koning of koningin van Nederland komt altijd uit de familie van Oranje-Nassau. In deze lesbrief kijken we naar vier familieleden die voor Nederland én Friesland belangrijk waren.
Download hier de lesbrief.