Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Schatten uit de Middeleeuwen

Het Fries Museum in Leeuwarden presenteert vanaf 6 juni 2015 Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen. De tentoonstelling neemt je mee naar de schatkamers van het vroegmiddeleeuwse Friesland. Met fonkelende sieraden, glinsterende munten en ander blinkend goud, opgegraven uit de Friese terpen. 

Yn 1765 komt Maria Louise van Hessen-Kassel te ferstjerren yn it Princessehof yn Ljouwert. No 250 jier letter sprekt har ferhaal noch altyd ta de ferbylding: de jonge widdofrou dy't útgroeit ta de leaveling fan it Fryske folk, de stammem fan ús keningshûs.

Yn ús websjop en op dizze site binne ferskillende boeken en lesbrieven te finen dy't te krijen hawwe mei Marijke Meu en de Nassau's. Se steane hjir op in rychje.

Speciaal voor de hoogste klassen van de basisscholen in Friesland heeft de Stichting Organum Frisicum een voorstelling geproduceerd waarin Maria Louise een hoofdrol speelt. Zij was de echtgenote van de Friese stadhouder Johan Willem Friso.

De tentoonstelling Thuis bij Marijke Meu geeft een blik achter de schermen van haar bewogen privéleven. Dat speelt zich voor een belangrijk deel af in haar stadspaleis in Leeuwarden, het huidige Princessehof.

Op www.fryslan4045.nl - Wat de oarloch mei ús die, zijn verhalen te vinden van mensen die de oorlog en de bevrijding hebben meegemaakt. De verhalen worden door de mensen zelf verteld of door hun familie. Vaak met tekeningen, brieven, foto's en krantenartikelen. 

Ook op deze website

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.