Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Jou in bern in boek

Gek op skiednis! 12 november 2014 15:35

Op tongersdei 2 oktober wie it in spesjale dei foar de bern yn de gemeente Ferwerderadiel. De bern fan de groepen 8 fan de basisskoallen krigen allegear it boek 'Gek op skiednis'.

Yn doarpshûs De Fjouwer yn Reitsum kamen alle bern byinoar. Se diene ûnder lieding fan Binne Reitsma fan Tresoar yn en om Reitsum in speurtocht en sochten ûnderweis diggels dy't oeral efterlitten wiene. De diggels waarden oaninoar lime. Mei ûnderweis ferstoppe letters moast in wurd makke wurde.