Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Lesmateriaal fuortset ûnderwiis

Bestel it no! 10 november 2014 14:03

Foar it fuortset ûnderwiis is in spesjaal oanbod gearstald foar it fak Frysk mei dêryn ek rom omtinken foar de Fryske skiednis en de Fryske Kanon. It oanbod is gearstald troch de Afûk yn gearwurking mei Cedin.

Neist it oanbod rjochte op de Fryske skiednis is der ek in rom oanbod oan lêsboeken en materiaal oer en foar it Frysk.

Download hjir it bestelformulier!