Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Schatten uit de Middeleeuwen

Het Fries Museum in Leeuwarden presenteert vanaf 6 juni 2015 Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen. De tentoonstelling neemt je mee naar de schatkamers van het vroegmiddeleeuwse Friesland. Met fonkelende sieraden, glinsterende munten en ander blinkend goud, opgegraven uit de Friese terpen. 

Museum Belvédère in Heerenveen-Oranjewoud en het Fries Museum in Leeuwarden presenteren van 4 oktober  t/m 1 maart 2015 werk van Gerrit Benner in een tentoonstellingstweeluik. 

Foar it fuortset ûnderwiis is in spesjaal oanbod gearstald foar it fak Frysk mei dêryn ek rom omtinken foar de Fryske skiednis en de Fryske Kanon. It oanbod is gearstald troch de Afûk yn gearwurking mei Cedin.

In 2015, 2016 en 2017 brengt de PeerGrouP een drieluik over Grutte Pier (1480-1520). Deel 1 van het drieluik vindt plaats op donderdag 29 januari 2015 in Kimswerd met de eenmalige happening ’Grutte Pier - De Brân | De Brand’.

Temaferhaal

De man mei twa gesichten

23 september 2014 11:43

Foar de moanne fan de skiednis dat it tema Freon en Fijân hat, hawwe wy in hiel moai ferhaal. It ferhaal stiet yn it boek Gewoan gek op skiednis. Foar dizze gelegenheid stelle wy it fergees digitaal beskikber.

Der op út

Fries Museum

19 september 2014 15:35

Yn de tentoanstelling it Ferhaal fan Fryslân en De Dyk ûndersykje en ûntdekke learlingen hoe't bewenners fan Fryslân yn it ferline, no en yn de takomst droege fuotten hâlde en omgean mei de striid tsjin it wetter.

Ook op deze website

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.